ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byla uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

ČLÁNEK ZE SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI AUTOMOTIVE 11. 9. 2019 ZDE.
Co je zaručená mzda a jaká je její výše ?
 
 Pro objasnění vztahu mzdových tarifů sjednaných v kolektivní smlouvě a zaručené mzdy je třeba uvést, že na základě § 112 zákoníku práce se zaručená mzda nevztahuje na případy, kdy je mzda sjednaná v kolektivní smlouvě. V těchto případech tak lze zaručenou mzdu použít pouze v případě, že to stanoví kolektivní smlouva. Proto je také v KSVS 2017-2018 bod IV./5. , který zaručenou mzdu garantuje v odvětvích odborového svazu i při uzavření kolektivní smlouvy.
 
Zaručená mzda přitom není ničím jiným než minimální mzdou odstupňovanou podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do 8 skupin. Výše zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny je stanovena v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v platném znění. Zaručená mzda pro první, nejnižší z 8 skupin, se rovná minimální mzdě. Zařazování konkrétní práce do uvedených 8 skupin se děje na základě charakteristiky práce, které jsou obsaženy v příloze ke shora uvedenému nařízení vlády.
 
Do zaručené mzdy, stejně jako do minimální mzdy se započítávají veškeré mzdové složky, tedy nárokové (např. tarifní mzdy) i nenárokové (např. prémie, odměny za výkon), které zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci, s výjimkou mzdy za práci přesčas (dosažená mzda za práci přesčas + příplatek za práci přesčas), příplatku  za práci ve svátek, příplatku za noční práci, příplatku  za práci v sobotu a v neděli a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí (viz § 112 odst. 3 zákoníku práce).
 
Vzhledem k tomu, že se v KSVS 2019-2020 nepodařilo pro odvětví porcelán a pro odvětví užitkové, osvětlovací sklo a ostatní sjednat všechny mzdové tarify v takové výši, aby se rovnaly nebo byly bez započtení jakýchkoliv dalších mzdových složek vyšší, než je zaručená mzdastanovená shora uvedeným nařízením vlády ( obdobně tomu bylo už v KSVS 2017-2018), bylo v KSVS 2019-2020 v bodě IV./5. sjednáno, že zaručená mzda platí a že tedy zaměstnavatel v případě, že vyplácená mzda - tedy tarifní mzda se započtením dalších složek tak, jak je to popsáno shora ( tedy hlavně prémie, odměny , popř. tzv. osobní ohodnocení) -  nedosáhne úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen mzdu zaměstnance doplatit do výše zaručené mzdy.
 
Pro porovnání zaručené mzdy zařazené do 8 skupin a dvanácti stupňového systému mzdových tarifů v  KSVS s ohledem na charakteristiky pro zařazování prací platí, že:
 
Tarifní stupeň 1 a 2 se rovná 1. skupině zaručené mzdy
Tarifní stupeň 3 a 4 se rovná 2. skupině zaručené mzdy
Tarifní stupeň 5 se rovná 3. skupině zaručené mzdy
Tarifní stupeň 6 a 7 se rovná 4 skupině zaručené mzdy
Tarifní stupeň 8 a 9 se rovná 5. skupině zaručené mzdy
Tarifní stupeň 10 se rovná 6. skupině zaručené mzdy
Tarifní stupeň 11 a 12 se rovná 8. skupině zaručené mzdy

 
7. skupina zaručené mzdy neodpovídá žádnému z tarifních stupňů 12 stupňového tarifního systému v KSVS, neboť vznikla vyčleněním určitého typu prací z tarifního stupně 10. Jedná se přitom o činnosti, které se v působnosti OS podle našeho názoru nevyskytují
 
Ze shora  uvedeného vyplývá, že při 37,5 hodinové pracovní době  činí zaručená mzda zaměstnance zařazeného v souladu s pravidly uvedenými v KSVS
 
v 1 a 2 tarifním stupni 85,10 Kč/hod.
v 3 a 4 tarifním stupni 94,00 Kč/hod.
v 5 tarifním stupni 103,80 Kč/hod.
v 6 a 7 tarifním stupni 114,60 Kč/hod.
v 8 a 9 tarifním stupni 126,50 Kč/hod.
v 10 tarifním stupni 139,60 Kč/hod.
v 11 a 12 tarifním stupni 170,20 Kč/hod.
 
Pokud zaměstnanec neobdrží od 1. ledna 2019 za hodinu práce alespoň shora uvedenou zaručenou mzdu (přičemž se podle shora uvedených pravidel bere zpravidla v úvahu pouze tarif, prémie, odměny a osobní ohodnocení – blíže viz výše), pak musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout k takto dosažené mzdě doplatek do výše zaručené mzdy.
 
Shora uvedené může mít dopady i pro uzavírání PKS v případech, kdy se na zaměstnavatele KSVS nevztahuje. Před jakýmkoliv ujednáními o mzdě v PKS je třeba si ověřit, jaká by byla mzda, kterou by zaměstnavatel musel zaměstnancům vyplácet, pokud by nedošlo k ujednání o mzdě v PKS. Tedy ověřit, do které skupiny zaručené mzdy by konkrétní práce byla zařazena (podle charakteristiky prací, která je přílohou shora uvedeného nařízení vlády), a zda mzda podle PKS včetně dalších složek mzdy vyplácených např. na základě vnitřních mzdových předpisů zaměstnavatele bez započtení mzdy za práci přesčas a mzdových příplatků, na které je pamatováno v zákoníku práce, je vyšší než zaručená mzda. Pokud by byla nižší, pak doporučujeme buď mzdovou část v PKS neupravovat vůbec, nebo do PKS prosadit ujednání obdobné textu v bodu IV./5. KSVS.
 
Pro jednoduchou orientaci zaměstnanců pracujících v typických povoláních ve sklářském, keramickém průmyslu a v porcelánu a dále pak pro některá tzv. společná povolání tímto zveřejňujeme informaci o konkrétní výši jejich zaručené mzdy . K získání této informace postačí, bez ohledu na konkrétní mzdový systém v příslušné firmě a bez ohledu na zařazení jejich práce podle podnikových pravidel do konkrétní tarifní třídy- najít si  v přiloženém materiálu 
název povolání (funkce) podle pracovní smlouvy zaměstnance, přiřadit k němu podle popisu práce příslušnou pracovní činnost podle nejvýše ohodnocené hodinové sazby ( pro případ, že podle pracovní náplně vykonává zaměstnanec práce, které by bylo možno např. zařadit do dvou různých sazeb zaručené mzdy). K tomu je přiřazena (vlevo nad charakteristikou a příklady prací) odpovídající hodinová výše zaručené mzdy. Jak je uvedeno shora, alespoň  takovou minimální hodinovou výši zaručené mzdy by měli zaměstnanci obdržet.
 
Věříme, že Vám shora uvedené informace výrazně napomohou v orientaci o konkrétní výši zaručené mzdy pro jednotlivé zaměstnance.
 

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ZARUČENÉ MZDY KLIKNĚTE PODLE ODVĚTVÍ BUĎ NA ODVĚTVÍ SKLA, NEBO NA ODVĚTVÍ KERAMIKY, NEBO NA TZV. SPOLEČNÁ POVOLÁNÍ.
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one