ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

Byl podepsán dodatek KSVS na léta 2019-2020, který je účinný od 1.1.2020! Dodatek naleznete ZDE.

Odpovídali jsme na Vaše dotazy

 

Práce ve stoje po celou dobu směny. K detailnímu zodpovězení je třeba znát nejen obsah konkrétní   pracovní činnosti, ale i  vyhodnocení rizikzařazení do kategorie pracíz hlediska fyzické, či psychické zátěže, které by mělo být k dispozici u zaměstnavatele a se kterým by měl být nejen  každý zaměstnanec seznámen (§ 103 odst. 1 písm. b), f) zákoníku práce), ale každému zaměstnanci by mělo být také umožněno nahlédnout do evidence, která je o něm v souvislosti se zajišťováním BOZP vedena ( § 103 odst. 1 písm. i zákoníku práce).
Samotné stání, totiž nutně nemusí znamenat pouze fyzickou zátěž, ale může se jednat o  psychickou zátěž (práce spojená s monotonií, ve vnuceném pracovním tempu, v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu, vykonávaná pouze v noční době), což by mělo být stanoveno pro konkrétní pracoviště ve zmíněném vyhodnocení rizik.
 
Obecně platí, že pokud pracovní činnosti překročí jednotlivé hygienické limity pro výše uvedené rizikové faktory dle nařízení vl. č. 361/2007 Sb., musí být práce přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. V tomto směru musí podat konkrétní informace o konkrétním pracovišti zaměstnavatel. Tyto informace máte právo po něm žádat, a pokud Vám je odmítne dát, informujte náš odborový svaz. Samozřejmě, všechna vyhodnocení rizik měla být projednána s příslušnou odborovou organizací v Automotive.
 
Lhůta k určení nástupu na dovolenou: zaměstnavatel nesmí určit zaměstnanci čerpání dovolené ve lhůtě kratší  než 14 dní předem, ledaže by se na tom se zaměstnancem dohodl. Tento zákaz je absolutní a neexistuje z něj jednostranná výjimka např. ani v době, kdy je zaměstnanec ve výpovědní době.
 

Přestávky v práci u řidičů motorových vozíků:
 
Na řidiče vysokozdvižných vozíků se vztahuje § 4 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,, podle kterého (bod 3 přílohy č. 1) je povinen zaměstnavatel zajistit, aby řidič vozíku
 

a) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení,
 

b) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby,
 

c) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek.
 
Během shora uvedené bezpečnostní přestávky nesmí zaměstnanec vykonávat žádnou jinou práci a musí odpočívat. To znamená, že při dvanáctihodinové směně by měl podle našeho názoru mít zaměstnanec dvě třicetiminutové placené bezpečnostní přestávky (vždy nejdéle po 4,5 hodinách práce), které se však započítávají do pracovní doby, takže by měl při takové směně řídit vysokozdvižný vozík maximálně 11 hodin.
 
Mobily na pracovišti : ačkoliv se názory na tuto problematiku liší, máme  zato, že zákaz nošení a používání mobilůna pracovišti přichází v úvahu pouze tam, kde hrozí vyzrazení konkrétního výrobního tajemství, což v podmínkách českých skláren může přicházet v úvahu skutečně jen výjimečně a jen na konkrétně vymezeném okruhu pracovišť. V ostatních případech by mohl zaměstnavatel stanovit zákaz používání(nikoliv však nošení) mobilů, především však z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či plynulosti výroby, přičemž i v tomto případě by se mělo jednat jen o přesně vyspecifikované a odůvodněné případy (např. řízení vysokozdvižného vozíku, práce u výrobní linky, kde použití mobilu má za následek narušení práce spolupracovníků linky apod). V každém případě musí být taková opatření předem projednána s odbory, které by měly k dané problematice vyjádřit své stanovisko a rozporovat navrhovaná opatření podobného rázu všude tam, kde nemají věcné opodstatnění a kde spíše znamenají neodůvodněnou šikanu zaměstnanců. Zákaz nošení , resp.  používání mobilů na pracovišti nemůže být logicky stanoven u zaměstnanců, kteří potřebují mobil k výkonu své práce.
 
 

 
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one