ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byl uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

DRUHÉ SETKÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI AGC AUTOMOTIVE SE USKUTEČNÍ 29. KVĚTNA VÍCE ZDE.

VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDY OS SKP KE KOMENTÁŘI ZV NO AGC AUTOMOTIVE

ZV NO AGC Automotive zaslal prostřednictvím svého předsedy p. Libora Nového tzv. Komentář k aktuální situaci v AGC Automotive. Tento komentář zveřejňujeme ZDE.
Na tento komentář zareagoval předseda odborového svazu v dopise ze dne 16. 5. 2019 adresovaném panu Liborovi Novému, který uveřejňujeme ZDE.

JEDNÁNÍ VEDENÍ OS SKP S VEDENÍM AUTOMOTIVE CHUDEŘICE DNE 21. 5. 2019 
 

Dne 21. 5. 2019 se uskuteční na žádost vedení odborového svazu SKP prohlídka provozů Automotive. Vedení odborového svazu si chce udělat vlastní představu o tom, jaká je výroba v Automotive a jak vypadají jednotlivé provozní prostory. To je důležité pro zaujímání stanovisek odborového svazu k projednávaným opatřením. Vedení odborového svazu dále požádalo GŘ Automotive při této příležitosti o projednání některých rozjednaných otázek. Vypovídá o tom dopis předsedy odborového svazu JUDr. Vladimíra Kubince z 13. 5. 2019, který naleznete ZDE.
Obsah dopisu rovněž vypovídá o hlavních tématech, kterými se OS SKP v současné době aktuálně zabývá.

 
Další setkání se zaměstnanci AGC Automotive bude dne 29. 5. 2019 v 19:00 hod.
 
Místo setkání: restaurace Originál Perla, Duchcovská 436, Teplice- Řetenice.SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ OS SKP SE ZAMĚSTNANCI AGC AUTOMOTIVE


Dne 16. 4. 2019 se uskutečnilo avizované setkání představitelů OS SKP se zaměstnanci AGC Automotive Czech a.s. (dále jen Automotive) v restauraci Sklářský sklep v Řetenicích. Za OS SKP se toho to setkání zúčastnil předseda odborového svazu JUDr. Vladimír Kubinec, Mgr. Ondřej Fedoročko a Bc. Tereza Hrabě. Setkání se zúčastnilo více než 50 zaměstnanců společnosti Automotive. Předseda odborového svazu nejprve představil sebe a své kolegy, dále vysvětlil, proč OS SKP rozšířil svou působnost do společnosti Automotive a seznámil zúčastněné s tím, co se zatím odehrálo od 21. 3. 2019, kdy OS SKP oznámil vedení společnosti Automotive počátek svého působení v této společnosti. JUDr. Vladimír Kubinec zdůraznil, že OS SKP se angažuje v dané věci proto, že o to byl požádán skupinou zaměstnanců, kteří se rovněž aktivně podíleli na sepsání a sbírání podpisů pod petici vyslovující nespokojenost s podepsanou kolektivní smlouvou na rok 2019 a s prací tzv. Nezávislých odborů. Pokud Nezávislé odbory tvrdí, že hlavním záměrem OS SKP je získat ekonomické prostředky Nezávislých odborů, pak jsou to lživé informace, které vycházejí z obavy Nezávislých odborů z nově vzniklé konkurence na straně odborů.

JUDr. Vladimír Kubinec se dále vyjádřil v tom smyslu, že tak nepříznivé pracovní klima, jaké panuje podle jeho informací ve společnosti Automotive, není v žádné jiné z více než 40 společností, ve kterých OS SKP působí. Slíbil, že se OS SKP bude velmi intenzivně zasazovat o odstranění protiprávních vztahů, na které si někteří zaměstnanci Automotive stěžují (např.: nedodržování bezpečnostních přestávek, neproplácení všech odpracovaných hodin v provozu Restex, apod.) JUDr. Vladimír Kubinec rovněž sdělil, že někteří aktéři zmíněné podpisové akce, bohužel, obdrželi výpověď z pracovního poměru. Podle názoru OS SKP jsou tyto výpovědi neplatné a OS SKP poskytne oběma příslušným zaměstnancům všestrannou právní pomoc. Své úvodní vystoupení zakončil informací, že 18. 4. 2019 se uskuteční schůzka s vedením společnosti, na které bude vedení OS SKP prezentovat své představy a požadavky na působení ve firmě Automotive. O této schůzce vypovídá dopis, který byl vedení společnosti Automotive na této schůzce předán a který je zveřejněný
ZDE. (Dopis je také ke stažení hned na konci toho to textu)
 
Po vystoupení předsedy OS SKP následovaly dotazy přítomných zaměstnanců společnosti Automotive, dotazy se týkaly jak činnosti odborů, tak i pracovněprávních záležitostí (např. rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, čerpání dovolené na zotavenou, kolektivního vyjednávání při existenci několika odborových organizací, apod.) Na všechny dotazy bylo zodpovězeno.
Schůzka trvala cca 2 hodiny a zúčastnění se nakonec rozloučili potleskem.

Pokud chcete rozmnožit řady členů OS SKP, stačí vyplnit přihlášku za člena mimo základní organizaci, kterou naleznete ZDE (Přihlášku je také možné stáhnout hned na konci toho to textu), a zaslat ji na OS SKP. 

VAŠE ANONYMITA ZŮSTANE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ ZACHOVÁNA.

Nečlenové odborů z Chudeřic se obracejí na náš odborový svaz s prosbou, zda bychom se jich mohli zastat i při jednáních s vedením o jejich individuálních záležitostech (např.: projednání výpovědi, projednání tzv.: vytýkacího dopisu, neomluvená absence, apod.). Chcete, aby za Vás s vedením místo tzv. Nezávislých odborů jednal v individuálních záležitostech Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu místo tzv. Nezávislých odborů?
Pak stačí odeslat s doručenkou do vlastních rukou(doručenkou si schovejte) na adresu zaměstnavatele následující dopis:

”Žádám tímto, aby zaměstnavatel projednával veškeré individuální pracovněprávní úkony týkající se mé osoby ve smyslu § 286 odst.6 zákoníku práce s Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu, IČ 48551813."

Jméno:____________________

Příjmení:___________________

Adresa trvalého bydliště:_______________________________________________

 

V __________, dne_________                                                podpis_____________                 

                                                       

 

ŽÁDOST  132.75kB

NOVÝ DOPIS PŘEDSEDY OS SKP GENERÁLNÍMU ŘEDITELI AUTOMOTIVE  CHUDEŘICE ZE DNE 2. 4. 2019 KE STAŽENÍ ZDE!

Reagujeme na dotaz na našich webových stránkách
 
My jsme nezačali působit v Chudeřicích proto, abychom „trumfli“  místní tzv. Nezávislé odbory“ v počtech členů, ale proto, abychom pomohli zaměstnancům, kteří jsou dlouhodobě nespokojeni s tím,jak špatné je klima v celém podniku Automotive a  jak místní odborová organizace pracuje (resp. jak nehájí zájmy zaměstnanců- blíže viz petice). Jinými slovy, není a nebude to „soutěž“ o  počtu členů, ale o kvalitě služeb včetně jednání o obsahu nové podnikové kolektivní smlouvy. V tomto směru není počet členů „našich odborů“ vůbec směrodatný, protože podle platných zákonů mají odborové organizace vůči zaměstnavateli   stejné postavení bez ohledu na počet svých členů, v mezním případě by nám stačili pouze 3 členové z řad zaměstnanců Vaší sklárny (členů máme pochopitelně mnohem více).
Pro nás je potěšitelné, že se přihlašují stále noví členové, a to i v situaci, kdy bylo  Vašim dvěma kolegům, aktivním při organizování Vámi zmíněné podpisové akce, zaměstnavatelem zakázáno chodit do práce poté, co obdrželi výpověď . Obě výpovědi jsou podle našeho názoru neplatné a budou předmětem soudního přezkoumání.V této souvislosti o skutečném pozadí obou případů vypovídá fakt, že zaměstnavatel zakázal  chodit do práce dvěma letitým a spolehlivým zaměstnancům v situaci, kdy na úřadu práce inzeruje několik desítek volných míst stejné profese!!!
Zaměstnavatel zatím s námi , k jeho škodě, nekomunikuje (přestože byl k tomu písemně vyzván), a proto budeme volit jednostranná opatření s cílem zastavit diskriminaci našich členů a nespokojených zaměstnanců.  Tvoří  se nejen žaloby na neplatnost obou výpovědí, ale také dopis na inspekci práce, dopis do bruselské ( a zřejmě i japonské) centrály a dojednáváme mimo jiné televizní relaci nejen o „našich“ záležitostech, ale o hrozivé atmosféře v chudeřickém závodě vůbec. V tomto směru stačí jen nahlédnout do informací na sociálních sítích….
Děkuji za projevený zájem o problematiku. Pokud se rozhodnete stát členem našeho odborového svazu, stačí vyplnit a zaslat přihlášku za člena mimo ZO OS, kterou najdete na 
www.ossklo.com.
Připravujeme veřejný aktiv v Teplicích, jehož konání oznámíme na těchto www. s dostatečným časovým předstihem

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Starší reakce

sipka_dolu_cervena.png

REAKCE PŘEDSEDY OSSKP NA NOVÝ DOPIS OD PŘEDSEDY NEZÁVISLÝCH ODBORŮ P. LIBORA NOVÉHO ZE DNE 28. 3. 2019, KTERÝ STÁHNETE HNED NAD TÍMTO TEXTEM

 
Vážení,  
je téměř úsměvné, k jakým „výkonům“ se vzepjal po letech zimního spánku předseda Nezávislých odborů p. Libor Nový v dopise ze dne 28.3.2019. 
Musím na toto pozoruhodné dílo stručně zareagovat, protože pravdivost obsahu tohoto dopisu o údajích týkajících se činnosti našeho odborového svazu je (stejně tak jako u dopisu ze dne 14.3.2019) nulová.
 
1. Pánové Nový a Mareš si v úvodu dopisu ze dne 28.3.2019 stěžují na nepravdy uváděné ohledně činnosti Nezávislé odborové organizace na sociálních sítích, ale neuvádějí jediný konkrétní případ, jaká nepravdivá tvrzení mají na mysli, takže žádnou “nepravdu” ani nevyvracejí. Jinými slovy, nic z toho, co jsem o „zásluhách” pana Nového napsal ve svém komentáři k dopisu ze dne 14.3.2019, dopis ze dne 28.3.2019 nevyvrací.
 
2. Kde byl Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu (dále jen OS SKP), když pan Nový “v době tržních krizí” vyjednával o udržení pracovních míst a přesunutí zaměstnanců na jiné pozice, aby lidé nepřišli o svou práci?”
Odpověď na otázku pana Nového najdete ZDE VE FOTOGALERII, kde jsou mimo jiné záběry z demonstrací našeho odborového svazu před Úřadem vlády ČR dne 23.10.2008 a 2. 3. 2009. Stačí přečíst informace z tisku z té doby, kde se mimo jiné píše o tom, že na základě úsilí  našeho odborového svazu došlo ke změně zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (dokonce se zpětnou účinností!!!), díky kterému obdrželi zaměstnanci zkrachovalých skláren a porcelánek od příslušných úřadů práce plnění v celkové hodnotě cca 320 milionů Kč a díky kterému následně desetitisíce zaměstnanců v podobné situaci dostaly mzdová plnění až za 3 měsíce, když jim mzdu nevyplatil krachující podnik. Ale to si snad pamatuje, kromě pana Nového a pana Mareše každý, kdo v té době četl noviny anebo se alespoň občas podíval na TV zprávy. Jak vidíte, pracovali jsme velmi usilovně i ve prospěch zaměstnanců mimo odvětví skla a keramiky, zatímco p. Nový “hrdinně“ vyjednával o přemisťování zaměstnanců ve Vaší firmě. A kdo jiný by měl ve firmě o těchto věcech s vedením jednat, než místní odbory? A co jsme měli dělat ve firmě, kde jsme neměli působnost?
 
3. Jaký má OS SKP motiv starat se o zaměstnance AGC Automotive?
Jak jsem již uvedl, jednáme na základě přání nespokojených zaměstnanců AGC Automotive, kteří se podle svých slov už nemohou nečinně dívat na letitou kolaboraci odborů vedených panem Novým s vedením firmy. Ba co víc, mají pocit rostoucí šikany ze strany vedoucích zaměstnanců s tím, že se jich nikdo nezastane. Ohlášená ochrana a zastupování zaměstnanců AGC Automotive před zaměstnavatelem ze strany OS SKP se proto panu Novému může zdát krajně podezřelá, a to i vzhledem k tomu, že převážná část jeho činnosti se orientuje na rozdávání benefitů, přičemž ochrana zaměstnanců, jako jedna z hlavních úloh odborů, zůstává potlačena. 
 
4. OS SKP nepřišel do AGC Automotive proto, aby Nezávislým odborům sebral majetek!

Pokud by hlavním motivem pomoci OS SKP nespokojeným zaměstnancům AGC Automotive byly finance Nezávislých odborů, jak se snaží p. Nový a spol. svým členům a zaměstnancům AGC Automotive vsugerovat svým dopisem ze dne 28.3.2019, pak by nezaložil OS SKP svou působnost vedle Nezávislých odborů, ale snažil by se je ovládnout zevnitř. Náš Odborový svaz skutečně nezbohatne z příspěvků několika svých nových členů z řad nespokojených zaměstnanců AGC Automotive. Ale nervozita pana Nového z existence vzniklé konkurence na odborové straně je s ohledem na tristní výsledky práce Nezávislých odborů popsané v mém komentáři k jeho dopisu ze dne 14.3.2019 na www.ossklo.com a zvláště pak na poslední navýšení tarifů v PKS pro rok 2019 o pouhá 3,5 % pochopitelná. Tady se skutečně „nehraje” o finance Nezávislých odborů, hrajeme o to, které odbory se budou starat o své členy a zastupovat zaměstnance lépe. Lze to vyjádřit i následovně: náš Odborový svaz si nemusí vkládat do svého názvu slovo: ”nezávislý”, my jsme totiž nezávislí na vedení jakéhokoliv zaměstnavatele, tj. i AGC Automotive, a mluví za nás výsledky naší práce. A ty nemohou přeci být špatně, když si je přivlastňuje i pan Nový a vydává je bezostyšně za výsledky své vlastní práce (závazky z kolektivní smlouvy vyššího stupně, která platí i pro AGC Automotive).
Chlubit se rozdělováním benefitů odborářům při popsaných „výkonech“ a po nasmlouvání ubohého 3,5 procentního růstu tarifů pro rok 2019, to podle mne svědčí o naprostém nepochopení úlohy odborů! Ani bych se nedivil, kdyby p. Libor Nový příště přišel např. s teorií, že podpisovou akci téměř tří stovek nespokojených zaměstnanců vlastně zorganizoval OS SKP, aby tak získal majetek Nezávislých odborů...
 
5. Vybudování a činnost skutečně nezávislých a odborně zdatných odborů opravdu něco stojí. Například odboráři ze Základní odborové organizace AGC Kryry pochopili, že potřebují silný a aktivní odborový svaz, a proto vystoupili z OS Plochého skla a v květnu 2017 vstoupili do OS SKP. Myslím, že tak učinili po zralé úvaze a že chápou potřebu 40% odvodů. V této souvislosti je 30 Kč ročního členského příspěvku na OS Plochého skla, o jehož činnosti se nikde nic nedočtete, podle našeho názoru až příliš mnoho!
OS SKP se nikdy netajil tím, že mu jeho základní organizace odvádějí podle stanov 40% vybraných členských příspěvků. Tato částka se však díky jedinému závazku v Kolektivní smlouvě vyššího stupně (dále jen „KSVS“) vlastně vrací zpět do základních odborových organizací, a to prostřednictvím daru zaměstnavatele, který je povinen poskytnout ZO dar ve výši nejméně 1.100,- Kč na jednoho zaměstnance člena odborů na financování kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí, na sociální péči, zdravotnické účely a ekologii. Tento závazek nemá v ostatních kolektivních smlouvách vyššího stupně obdoby. Jak již bylo několikrát řečeno, KSVS se vztahuje i na zaměstnance AGC Automotive, tzn. i NO AGC Automotive. To i přesto, že se OS Plochého skla žádným způsobem na vyjednávání KSVS nikdy nepodílel!
 
6. Zvolání vedení Nezávislých odborů:“Na působení naší odborové organizace s více než 1200 členy a hájení zájmů našich zaměstnanců se nic nemění !!!” na konci dopisu ze dne 28.3.2019 si vykládám v kontextu již napsaného takto: Nečekejte od NO AGC Automotive žádné výsledky při obhajobě zájmů zaměstnanců, a už vůbec ne v kolektivním vyjednávání. Tyto „nezávislé“ odbory budou raději pokračovat v rozdělování benefitů odborářům a v činnosti cestovní kanceláře!!!
            
 
            S pozdravem 

 

 

JUDr. Vladimír Kubinec
Předseda odborového svazu

_____________________________________________________________________________________________________________

Stručný komentář předsedy Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu JUDr. Vladimíra Kubince k dopisu p. Libora Nového ze dne 14. 3. 2019


Z dopisu p. Libora Nového ze dne 14.3.2019 je zřejmé, že pisatel ignoruje rozdíl mezi nárokovou  a nenárokovou mzdou. Zatímco tarifní mzda je nároková (zaměstnanec ji, pokud pracuje, dostat musí), tak např. prémie zaměstnanec zpravidla dostat nemusí. „Prémie (odměny) za docházku“ (mimochodem podle našeho názoru z právního hlediska velmi problematické) by měly být zahrnuty přímo do tarifní mzdy! Pokud uvádí p. Nový další „třicetileté vymoženosti“ v podnikové kolektivní smlouvě AGC Automotive (např. týden dovolené navíc, odstupné nad rámec zákoníku práce), tak vězte, že je nevyjednal pan Nový ani závodní výbor Nezávislých odborů, ale (společně s dalšími právy nad rámec zákoníku práce) Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu v kolektivní smlouvě vyššího stupně. Stačí si jenom přečíst např. poslední znění této kolektivní smlouvy ze dne 22.1.2019 (POSLEDNÍ ZNĚNÍ KSVS STÁHNETE ZDE), která se vztahuje i na AGC Automotive. A např. příspěvky na dětskou rekreaci, odměny při pracovních a životních výročích, 13. a 14. mzda jsou standartní součástí všech podnikových kolektivních smluv v rámci skupiny AGC, takže to skutečně není zásluha p. Libora Nového. Jinými slovy, čím se vlastně může pan Nový jako svou zásluhou pochlubit?
Podle mne ničím, protože všechno za něj vyjednal dávno v příslušných kolektivních smlouvách někdo jiný! A tak z mého pohledu je jediná pravdivá myšlenka v dopisu v tom, že si má každý nejdříve přečíst, co podepisuje. Ale to by mělo platit i pro předsedu
 nezávislých“ odborů, než podepíše novou podnikovou kolektivní smlouvu…….

JUDr. Vladimír Kubinec
Předseda odborového svazu

E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one