ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

                   
 

Proběhlo další kolo jednání o dodatku PKS Automotive pro rok 2020
 

Dne 21.1.2020 se v Chudeřicích uskutečnilo další kolo jednání o dodatku podnikové kolektivní smlouvy (PKS) AGC Automotive Czech (Automotive). Za vedení Automotive se tohoto jednání zúčastnil generální ředitel Ing. Luděk Steklý MBA (první část jednání), personální ředitel Ing. Tomáš Brokeš MBA a Ing. Lenka Moidlová, za odborovou stranu pak Libor Nový za NOO Automotive a za OS SKP  JUDr. Vladimír Kubinec.
Na začátku jednání se strany nejprve vyjádřily k návrhům z posledního jednání, tedy z 19.12.2019. Jako zástupce OS SKP jsem byl nemile překvapen tím, že pan Nový tlumočil stanovisko   NOO, které by po posledním jednání svého ZV údajně jako s mezní variantou souhlasily s pouhým dvouprocentním navýšením tarifů a s navýšením variabilní složky mzdy (za docházku) pro kategorii D o 500,- Kč.
Takový návrh jsem za OS SKP na základě proběhlé ankety mezi členy našeho odborového svazu v Automotive  odmítl s tím, že stanovisko za náš odborový svaz sdělíme až po osobním jednání s členskou základnou, které se uskuteční dne 30.1.2020.
Bohužel, možnosti vyjednávání o navýšení mezd  zaměstnanců Automotive se  v důsledku popsaného postupu NOO podle mého názoru výrazně snižují. Nejde jen o to, že NOO odmítá do vyjednávání zapojit zprostředkovatele (blíže viz informace z předchozího jednání níže), ale i o to, že považuji za hrubou taktickou chybu „odkrýt“ nejnižší možný požadavek na růst mezd v situaci, kdy mohlo být ze strany odborů společně jednáno o lepší variantě, kterou je např. i  navýšení  všech tarifů o 2 % +  částku 500,- Kč každému zaměstnanci v kategorii D (ve všech tarifních třídách stejně) namísto toho, aby se navyšovala o 500,- Kč tzv. variabilní složka mzdy.
Vždyť se bavíme v obou variantách o přibližně stejném objemu mezd, avšak s diametrálně odlišným režimem a dopadem do mezd v dalších letech. Nechci soudit, zda šlo ze strany NOO pouze o chybný krok anebo dokonce o úmysl, ale postup NOO je podle mého soudu minimálně tím, před čím varujeme na každém našem školení nově zvolené – začínající předsedy ZV! To jsem skutečně v rámci společného postupu odborů (předepsaného zákonem a ze strany OS SKP  dosud dodržovaným ) nečekal !
Pro úplnost  dodávám, že v druhé části jednání se obě strany dohodly na většině drobných formulačních změn, které většinou navrhl OS SKP a které však nemají pro zaměstnance až na drobné výjimky (např. zrušení kategorie tzv. upozorňovacích dopisů s dopadem na snížení tarifní mzdy) žádný zásadnější význam.
Jak je uvedeno shora, po poradě se svými členy v Automotive se do konce příštího týdne rozhodneme, zda má za vzniklé situace vůbec smysl pokračovat v Automotive ve vyjednávání Dodatku PKS pro rok 2020 . Já osobně totiž považuji popsaný postup ze strany NOO za flagrantní porušení dohodnutých pravidel společného postupu. Pokud se rozhodneme , že má za popsané situace ještě smysl pokračovat v dalších jednáních, pak si zřejmě stanovíme nepodkročitelný požadavek pro růst mezd v roce 2020, který podle mého nejhlubšího přesvědčení bude vyšší, než spokojenost NOO s dvouprocentním navýšením tarifů. Ale o tom si rozhodnou naši členové sami  na již svolané schůzce v Teplicích.
 
JUDr. Vladimír Kubinec, zmocněnec pro kolektivní vyjednávání za OS SKP v Automotive


   Jak probíhá kolektivní vyjednávání v AGC AUTOMOTIVE CZECH
 
Jak jsme již na těchto stránkách informovali, probíhá jednání o dodatku platné podnikové kolektivní smlouvy AGC Automotive Czech (dále jen: Automotive) pro rok 2020 již od 4.  října 2019, kdy odbory (tedy OS SKP a NOO) předložily společný písemný návrh. Tento návrh odborů je popsán v předchozím článku této rubriky.
Od 4.10.2019 proběhlo několik jednání, na kterých však ,bohužel, nedošlo k žádnému výraznému posunu zejména ve mzdové oblasti. Prvotní návrhy byly takové, že odbory požadovaly přidání  stejné absolutní částky všem zaměstnancům propočítané z navýšení tarifů o cca 7,5 %. Vedení Automotive proti tomu navrhlo nulový nárůst tarifů a navýšení tzv. variabilní složky mzdy o 1000,- Kč. Vedení Automotive  neustále argumentuje nepříznivým vývojem ekonomických výsledků firmy v roce 2019 (oproti plánu) a nepříznivým výhledem zakázek díky očekávanému poklesu v automobilovém průmyslu. O tom nakonec byli zaměstnanci informováni dopisem vedení, který obdrželi. Odbory se však nemohou řídit plány firmy, musí se  řídit zejména přáním zaměstnanců  a tím je především nárůst tarifů jako zaručené složky mzdy. Navíc z poznatků OS SKP vyplývá, že tzv. variabilní složka mzdy závislá na plnění kvantitativních a kvalitativních ukazatelů je mezi zaměstnanci velmi neoblíbená, mnoho zaměstnanců jí nerozumí  a také mají názor, že mnohdy nemohou jejich plnění ani ovlivnit.
Ze zákoníku práce vyplývá, že odbory musí jednat s vedením společně, takže OS SKP i NOO musí volit i při odlišnosti  svých požadavků kompromisy i vůči sobě.  Společným dopisem ze dne 9.12.2019 odbory předaly vedení  Automotive návrh, který respektoval vedením uvažovaný návrh navýšení objemu mezd na zaměstnance (tedy 1.000,- Kč, viz výše) s tím, že toto navýšení nemá podle názoru odborů směřovat k posílení variabilní složky mzdy, ale k navýšení tarifů. Dále odbory navrhly, aby byla zrušena variabilní složka mzdy za kvantitu a kvalitu a aby prostředky na tuto složku mzdy (tedy 1.000,- Kč na zaměstnance) byly věnovány na navýšení tarifních a smluvních mezd, což by představovalo jejich navýšení cca o 5,6%.
Tento návrh byl vedením Automotive  na jednání dne 19.12.2019 odmítnut, odbory na tomto jednání zase odmítly poslední návrh vedení na navýšení tarifů o 2 %  a na zvýšení variabilní složky mzdy za docházku o 500,- Kč, tedy celkem na 1000,- Kč místo dosavadních 500,- Kč.
OS SKP na jednání v Chudeřicích dne 19.12.2019 vyslovil návrh, aby byl do jednání zapojen tzv. zprostředkovatel , což je nezávislá osoba, která doporučí odborům a zaměstnavateli návrh na řešení rozporu v kolektivním vyjednávání. To však odmítá jak vedení ,tak zatím i NOO, které chtějí ještě jednou jednat bez zprostředkovatele. Toto další jednání (bez zprostředkovatele) se uskuteční v týdnu od 13.1.2020.
OS SKP neustoupí z návrhu , který odbory předložily jako minimální společným dopisem ze dne 9.12.2019. V případě nedohody při nejbližším jednání bude OS SKP opětovně žádat zprostředkovatele, kterému vysvětlíme nejen  své požadavky, ale  i postavení AGC Automotive jako „nesvéprávné“ firmy, která je výrazně závislá na vstupech i na výstupech na spřízněných subjektech skupiny AGC. Na vstupech zejména cenou nakupovaného skla k dalšímu zpracování, na výstupech nařízenou prodejní cenou spřízněné firmě s minimálním profitem. Z tohoto pohledu jsou nejen plány, ale i dosahované ekonomické výsledky firmy podle našeho názoru významně negativně ovlivněny.  Mají se snad zaměstnanci Automotive za této situace spokojit s návrhem vedení na navýšení tarifů o pouhá 2 %? Za zmínku určitě stojí v této souvislosti i fakt, že navýšení tarifů  ve státní správě má v roce 2020 činit cca 7,5 % a navýšení platů poslanců více než 10%!
Naši členové (tedy členové OS SKP) – zaměstnanci Automotive v žádném případě s navýšením tarifů a smluvních platů o pouhá 2 % nesouhlasí. Přivítáme názory i ostatních zaměstnanců na tuto problematiku.
 
                                                                                                   JUDr. Vladimír Kubinec
                                                                           zmocněnec pro jednání o PKS v Automotive za OS SKP
                                                                                                             11. 1. 2020
Proběhlo I. kolo o jednání dodatku k platné podnikové smlouvě AGC Automotive
 
Dne  4.10.2019 se uskutečnilo  v Chudeřicích I. kolo jednání o změně platné PKS AGC Automotive CZ a.s. (dále jen: Automotive) pro rok 2020. Za odbory se tohoto jednání zúčastnili předseda OS SKP JUDr. Vladimír Kubinec a předseda NO p. Libor Nový, za vedení Automotive personální ředitel Ing. Tomáš Brokeš MBA a Ing. Lenka Moidlová.

Odbory předložily na počátku jednání  v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákoníku práce společný návrh na změnu platné podnikové kolektivní smlouvy, který se týká zejména následující problematiky:
 
1. Valorizace tarifů a smluvních mezd. Odbory upřednostňují zvýšení o jednotnou částku všem zaměstnancům bez ohledu na jejich pracovní a mzdové zařazení.
2. Podmínky pro výplatu tzv. variabilní složky mzdy
3. Přeformulování některých podmínek pro výplatu 13. a 14. mzdy.
4. Podmínky pro výplatu odměn při ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů a při odchodu do důchodu.
5. Zpřesnění a doplnění textu o přestávkách v práci a plánu dovolených.
6. Redukce tzv. upozorňovacích  dopisů.
 
Obsahem jednání bylo především bližší vysvětlení požadovaných změn ze strany odborů s tím, že vedení Automotive slíbilo předat odborům v písemné formě některé požadované podklady ke mzdám, aby mohly být požadavky odborů na základě propočtu blíže specifikovány.Dne 11.9.2019 se uskutečnilo setkání představitelů Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (dále jen: OS SKP) se zaměstnanci AGC  Automotive Czech a.s. (dále jen: Automotive) v salónku restaurace Perla v Teplicích.

Zúčastnění zaměstnanci Automotive byli informováni o aktivitách OS SKP v době od posledního podobného setkání, tedy od 29. 5. 2019. Byly  podány zejména  informace o schůzce představitelů OS SKP s vedením ZV NO, která se uskutečnila na žádost OS SKP dne 4. 9. 2019 v Chudeřicích , a dále náměty pro jednání o dodatku platné podnikové kolektivní smlouvy (PKS) Automotive pro rok 2020. Představitelé OS SKP označili za své priority pro jednání o změně PKS následující : zvýšení tarifů (vyšší než pro rok 2019), zpřesnění a doplnění textu PKS v problematice  přestávek v práci na jídlo a oddech a tzv. bezpečnostních přestávek, doplnění textu PKS o plán dovolených, zahrnutí tzv. variabilní složky mzdy do tarifů a nebo výraznou změnu  stanovení podmínek pro její nepřiznání, výraznou redukci možností krácení 13. a 14. mzdy, automatické přiznávání tzv. odměny za dlouhodobý pracovní výkon, redukce tzv. upozorňovacích dopisů. OS SKP zastává názor, že formulace podmínek pro přiznání (resp. nepřiznání) a pro krácení shora uvedených nadtarifních složek mzdy je v PKS mnohdy nejen složité, nesrozumitelné a nepřesné, ale že vytváří v některých případech  i neodůvodněný a nekontrolovatelný prostor pro mzdový postih zaměstnanců.
 Kromě toho má OS SKP připraven návrh dalších zhruba 15 změn platné PKS Automotive , a to z důvodu nesrozumitelnosti či nesprávnosti příslušného textu . Se všemi návrhy OS SKP již bylo seznámeno i vedení NO s žádostí o sdělení stanoviska, protože obě odborové organizace musí podle zákoníku práce vyjednávat s vedením Automotive společně.
 Na setkání proběhla i zajímavá diskuse o aktuálním dění v Automotive na některých pracovištích a také o průběhu zahájené kontroly oblastního inspektorátu práce v Ústí nad Labem, zatím především  k problematice přestávek v práci v provozu Restex. Tuto kontrolu  inicioval OS SKP na základě stížností od zaměstnanců poté, kdy vedení Automotive na upozornění OS SKP adekvátně nezareagovalo. Někteří zúčastnění poukázali i na přetrvávající problémy s čerpáním dovolené (nedostatek zaměstnanců v některých provozech). V této souvislosti byli zaměstnanci znovu poučeni o pravidlech čerpání dovolené, která byla už zhruba před dvěma měsíci zveřejněna ZDE s poukazem zejména na význam sestaveného plánu dovolených pro rok 2019. Tento plán dovolených by měl zaměstnavatel respektovat a nástupy na dovolenou podle něj zaměstnancům určovat. OS SKP  má samozřejmě s chválený plán  k dispozici, takže v případě nejasností  či problémů se mohou zaměstnanci Automotive na OS SKP obrátit.
 

 


Setkání dne 29. 5. 2019 se zaměstnanci Automotive v Teplicích


Dne 29. 5. 2019 se uskutečnilo v Teplicích avizované setkání představitelů Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (dále jen: OS SKP) se zaměstnanci AGC Automotice Czech. Na setkání informovali předseda OS SKP JUDr. Vladimír Kubinec  společně s výkonným tajemníkem Mgr. Ondřejem Fedoročkem  o aktivitách OS SKP v době po posledním setkání dne 16.4.2019.
Přítomní byli podrobně seznámeni zejména s výsledky jednání s vedením společnosti v Chudeřicích dne 18.4.2019, s obsahem korespondence mezi OS SKP a vedením AGC Automotive při řešení aktuálních pracovněprávních problémů, s korespondencí mezi NOO Chudeřice a OS SKP a s poznatky představitelů OS SKP z návštěvy provozů a následného jednání v Chudeřicích dne 21.5.2019.
Předseda OS SKP rovněž vysvětlil právní rámec a nastínil další kroky OS SKP při řešení problematiky pracovní doby, přestávek v práci a placení mzdy na pracovištích Restex. Pokud zaměstnavatel neurčuje zaměstnancům přestávky v práci na jídlo a oddech  v trvání nejméně 30 minut (popřípadě rozdělenou, přičemž alespoň jedna její část musí činit nejméně 15 minut) a určuje jim  bez přerušení provozu tzv. přiměřenou dobu na jídlo a oddech, tak taková doba se (na rozdíl od přestávek v práci na jídlo a oddech) započítává do pracovní doby. Z toho plyne, že zaměstnanec  by měl v takovém případě obdržet za dvanáctihodinovou směnu mzdu za dvanáct hodin, a nikoliv jen za  menší počet hodin. Poskytnutí mzdy pouze za  11  hodin by bylo odůvodněné pouze v případě, kdyby měl zaměstnanec v průběhu dvanáctihodinové směny  přestávky v práci na jídlo a oddech v celkovém rozsahu jedné hodiny a neměl by přitom nárok na tzv. bezpečnostní přestávky. U bezpečnostních přestávek z titulu hluku
 je to totiž tak, že na pracovištích s expozicí hluku 85 dB a výše by měl zaměstnanec mít  za 12 hodinovou směnu celkem 6  bezpečnostních přestávek v celkovém rozsahu 65 minut (1 x 15 min a 5 x 10 min). I v případě, kdyby  např. dvě 10 min. bezpečnostní přestávky  připadly do přestávky na jídlo a oddech (pokud by např. byly čerpány v délce 2 x 30 min), by se tyto započítávaly do pracovní doby. To znamená, že i v uvedeném případě dvou přestávek na jídlo a oddech by měl mít zaměstnanec při dvanáctihodinové směně zaplaceno 11 hodin a 20 minut, a nikoliv jen 11 hodin. S vedením personálního útvaru Automotive jsme rovněž diskutovali o nesprávné praxi určování nástupu a čerpání dovolené na zotavenou (kdy je u některých zaměstnanců požadováno jejich nadřízeným, aby si za sebe sehnali náhradu) a diskutovali jsme rovněž o používání kamerového systému na pracovištích.  Diskutována byla i problematika tzv. upozorňovacích dopisů.
Na setkání dne 29.5.2019 v Teplicích proběhla rovněž diskuse ohledně vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy na další období. Diskutující se shodli v tom, že hlavní úsilí odborů by mělo být věnováno nejen zvýšení tarifů, ale i podstatné úpravě podmínek pro výplatu 13. a 14. mzdy, neboť  stávající režim těchto mezd je příliš složitý a umožňuje podle názoru OS SKP zaměstnavateli výrazné krácení těchto mezd i ve zcela neodůvodnitelných případech. 
Zástupci OS SKP slíbili, že budou v přímých setkáních se zaměstnanci AGC Automotive pokračovat i v budoucnu,
 a to i v průběhu kolektivního vyjednávání, protože potřebují znát názory těch, které zastupují, a odpovídá to stylu práce OS SKP. 

       Uskutečnila se návštěva provozu Automotive a jednání s personálním ředitelem

  
Dne 21.5.2019 se uskutečnila avizovaná návštěva zástupců Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu v AGC Automotive Czech v Chudeřicích. Za odborový svaz se návštěvy zúčastnil předseda odborového svazu JUDr. Vladimír Kubinec a výkonný tajemník Mgr. Ondřej Fedoročko. Předmětem byla především prohlídka provozu a dále pak jednání se zástupci  personálního  útvaru v čele s ředitelem pro lidské zdroje Ing. Tomášem Brokešem.

Prohlídka provozů Automotive se uskutečnila na žádost našeho odborového svazu, abychom měli představu o pracovním prostředí  a atmosféře na pracovištích firmy. To je velmi důležité pro zaujímání stanovisek ke všem otázkám, kde odbory zastupují zaměstnance. Většinu času z téměř čtyřhodinové prohlídky jsme strávili na pracovištích Restex, viděli jsme rovněž některá pracoviště provozu AVO.

Po prohlídce následovalo téměř dvouhodinové jednání k tématům , která jsme jako diskusní avizovali v dopise ze dne 13.5.2019 (blíže viz naše www). K dalšímu jednání zůstává především problematika dodržování bezpečnostních přestávek z důvodu hluku a přestávek na jídlo a oddech na pracovištích Restex , neboť naše poznatky a informace  od zaměstnanců v příslušném provozu jsou rozdílné od obsahu písemných interních směrnic. S tím rovněž souvisí proplácení počtu odpracovaných hodin
 na těchto pracovištích. Měli jsme rovně připomínky ke stávajícímu systému určování nástupu na dovolenou, což opět souvisí s problematikou dostatečného počtu tzv. střídačů.

 


VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDY OS SKP KE KOMENTÁŘI ZV NO AGC AUTOMOTIVE

ZV NO AGC Automotive zaslal prostřednictvím svého předsedy p. Libora Nového tzv. Komentář k aktuální situaci v AGC Automotive. Tento komentář zveřejňujeme ZDE.
Na tento komentář zareagoval předseda odborového svazu v dopise ze dne 16. 5. 2019 adresovaném panu Liborovi Novému, který uveřejňujeme ZDE.

JEDNÁNÍ VEDENÍ OS SKP S VEDENÍM AUTOMOTIVE CHUDEŘICE DNE 21. 5. 2019 
 

Dne 21. 5. 2019 se uskuteční na žádost vedení odborového svazu SKP prohlídka provozů Automotive. Vedení odborového svazu si chce udělat vlastní představu o tom, jaká je výroba v Automotive a jak vypadají jednotlivé provozní prostory. To je důležité pro zaujímání stanovisek odborového svazu k projednávaným opatřením. Vedení odborového svazu dále požádalo GŘ Automotive při této příležitosti o projednání některých rozjednaných otázek. Vypovídá o tom dopis předsedy odborového svazu JUDr. Vladimíra Kubince z 13. 5. 2019, který naleznete ZDE.
Obsah dopisu rovněž vypovídá o hlavních tématech, kterými se OS SKP v současné době aktuálně zabývá.

 
Nečlenové odborů z Chudeřic se obracejí na náš odborový svaz s prosbou, zda bychom se jich mohli zastat i při jednáních s vedením o jejich individuálních záležitostech (např.: projednání výpovědi, projednání tzv.: vytýkacího dopisu, neomluvená absence, apod.). Chcete, aby za Vás s vedením místo tzv. Nezávislých odborů jednal v individuálních záležitostech Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu místo tzv. Nezávislých odborů?
Pak stačí odeslat s doručenkou do vlastních rukou(doručenkou si schovejte) na adresu zaměstnavatele následující dopis:

”Žádám tímto, aby zaměstnavatel projednával veškeré individuální pracovněprávní úkony týkající se mé osoby ve smyslu § 286 odst.6 zákoníku práce s Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu, IČ 48551813."

Jméno:____________________

Příjmení:___________________

Adresa trvalého bydliště:_______________________________________________

 

V __________, dne_________                                                podpis_____________                 

                                                       

 

Další setkání se zaměstnanci AGC Automotive bude dne 29. 5. 2019 v 19:00 hod.
 
Místo setkání: restaurace Originál Perla, Duchcovská 436, Teplice- Řetenice.SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ OS SKP SE ZAMĚSTNANCI AGC AUTOMOTIVE


Dne 16. 4. 2019 se uskutečnilo avizované setkání představitelů OS SKP se zaměstnanci AGC Automotive Czech a.s. (dále jen Automotive) v restauraci Sklářský sklep v Řetenicích. Za OS SKP se toho to setkání zúčastnil předseda odborového svazu JUDr. Vladimír Kubinec, Mgr. Ondřej Fedoročko a Bc. Tereza Hrabě. Setkání se zúčastnilo více než 50 zaměstnanců společnosti Automotive. Předseda odborového svazu nejprve představil sebe a své kolegy, dále vysvětlil, proč OS SKP rozšířil svou působnost do společnosti Automotive a seznámil zúčastněné s tím, co se zatím odehrálo od 21. 3. 2019, kdy OS SKP oznámil vedení společnosti Automotive počátek svého působení v této společnosti. JUDr. Vladimír Kubinec zdůraznil, že OS SKP se angažuje v dané věci proto, že o to byl požádán skupinou zaměstnanců, kteří se rovněž aktivně podíleli na sepsání a sbírání podpisů pod petici vyslovující nespokojenost s podepsanou kolektivní smlouvou na rok 2019 a s prací tzv. Nezávislých odborů. Pokud Nezávislé odbory tvrdí, že hlavním záměrem OS SKP je získat ekonomické prostředky Nezávislých odborů, pak jsou to lživé informace, které vycházejí z obavy Nezávislých odborů z nově vzniklé konkurence na straně odborů.

JUDr. Vladimír Kubinec se dále vyjádřil v tom smyslu, že tak nepříznivé pracovní klima, jaké panuje podle jeho informací ve společnosti Automotive, není v žádné jiné z více než 40 společností, ve kterých OS SKP působí. Slíbil, že se OS SKP bude velmi intenzivně zasazovat o odstranění protiprávních vztahů, na které si někteří zaměstnanci Automotive stěžují (např.: nedodržování bezpečnostních přestávek, neproplácení všech odpracovaných hodin v provozu Restex, apod.) JUDr. Vladimír Kubinec rovněž sdělil, že někteří aktéři zmíněné podpisové akce, bohužel, obdrželi výpověď z pracovního poměru. Podle názoru OS SKP jsou tyto výpovědi neplatné a OS SKP poskytne oběma příslušným zaměstnancům všestrannou právní pomoc. Své úvodní vystoupení zakončil informací, že 18. 4. 2019 se uskuteční schůzka s vedením společnosti, na které bude vedení OS SKP prezentovat své představy a požadavky na působení ve firmě Automotive. O této schůzce vypovídá dopis, který byl vedení společnosti Automotive na této schůzce předán a který je zveřejněný
ZDE. (Dopis je také ke stažení hned na konci toho to textu)
 
Po vystoupení předsedy OS SKP následovaly dotazy přítomných zaměstnanců společnosti Automotive, dotazy se týkaly jak činnosti odborů, tak i pracovněprávních záležitostí (např. rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, čerpání dovolené na zotavenou, kolektivního vyjednávání při existenci několika odborových organizací, apod.) Na všechny dotazy bylo zodpovězeno.
Schůzka trvala cca 2 hodiny a zúčastnění se nakonec rozloučili potleskem.

Pokud chcete rozmnožit řady členů OS SKP, stačí vyplnit přihlášku za člena mimo základní organizaci, kterou naleznete ZDE (Přihlášku je také možné stáhnout hned na konci toho to textu), a zaslat ji na OS SKP. 

VAŠE ANONYMITA ZŮSTANE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ ZACHOVÁNA.

ŽÁDOST  132.75kB

NOVÝ DOPIS PŘEDSEDY OS SKP GENERÁLNÍMU ŘEDITELI AUTOMOTIVE  CHUDEŘICE ZE DNE 2. 4. 2019 KE STAŽENÍ ZDE!

Reagujeme na dotaz na našich webových stránkách
 
My jsme nezačali působit v Chudeřicích proto, abychom „trumfli“  místní tzv. Nezávislé odbory“ v počtech členů, ale proto, abychom pomohli zaměstnancům, kteří jsou dlouhodobě nespokojeni s tím,jak špatné je klima v celém podniku Automotive a  jak místní odborová organizace pracuje (resp. jak nehájí zájmy zaměstnanců- blíže viz petice). Jinými slovy, není a nebude to „soutěž“ o  počtu členů, ale o kvalitě služeb včetně jednání o obsahu nové podnikové kolektivní smlouvy. V tomto směru není počet členů „našich odborů“ vůbec směrodatný, protože podle platných zákonů mají odborové organizace vůči zaměstnavateli   stejné postavení bez ohledu na počet svých členů, v mezním případě by nám stačili pouze 3 členové z řad zaměstnanců Vaší sklárny (členů máme pochopitelně mnohem více).
Pro nás je potěšitelné, že se přihlašují stále noví členové, a to i v situaci, kdy bylo  Vašim dvěma kolegům, aktivním při organizování Vámi zmíněné podpisové akce, zaměstnavatelem zakázáno chodit do práce poté, co obdrželi výpověď . Obě výpovědi jsou podle našeho názoru neplatné a budou předmětem soudního přezkoumání.V této souvislosti o skutečném pozadí obou případů vypovídá fakt, že zaměstnavatel zakázal  chodit do práce dvěma letitým a spolehlivým zaměstnancům v situaci, kdy na úřadu práce inzeruje několik desítek volných míst stejné profese!!!
Zaměstnavatel zatím s námi , k jeho škodě, nekomunikuje (přestože byl k tomu písemně vyzván), a proto budeme volit jednostranná opatření s cílem zastavit diskriminaci našich členů a nespokojených zaměstnanců.  Tvoří  se nejen žaloby na neplatnost obou výpovědí, ale také dopis na inspekci práce, dopis do bruselské ( a zřejmě i japonské) centrály a dojednáváme mimo jiné televizní relaci nejen o „našich“ záležitostech, ale o hrozivé atmosféře v chudeřickém závodě vůbec. V tomto směru stačí jen nahlédnout do informací na sociálních sítích….
Děkuji za projevený zájem o problematiku. Pokud se rozhodnete stát členem našeho odborového svazu, stačí vyplnit a zaslat přihlášku za člena mimo ZO OS, kterou najdete na 
www.ossklo.com.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Starší reakce

sipka_dolu_cervena.png

REAKCE PŘEDSEDY OSSKP NA NOVÝ DOPIS OD PŘEDSEDY NEZÁVISLÝCH ODBORŮ P. LIBORA NOVÉHO ZE DNE 28. 3. 2019, KTERÝ STÁHNETE HNED NAD TÍMTO TEXTEM

 
Vážení,  
je téměř úsměvné, k jakým „výkonům“ se vzepjal po letech zimního spánku předseda Nezávislých odborů p. Libor Nový v dopise ze dne 28.3.2019. 
Musím na toto pozoruhodné dílo stručně zareagovat, protože pravdivost obsahu tohoto dopisu o údajích týkajících se činnosti našeho odborového svazu je (stejně tak jako u dopisu ze dne 14.3.2019) nulová.
 
1. Pánové Nový a Mareš si v úvodu dopisu ze dne 28.3.2019 stěžují na nepravdy uváděné ohledně činnosti Nezávislé odborové organizace na sociálních sítích, ale neuvádějí jediný konkrétní případ, jaká nepravdivá tvrzení mají na mysli, takže žádnou “nepravdu” ani nevyvracejí. Jinými slovy, nic z toho, co jsem o „zásluhách” pana Nového napsal ve svém komentáři k dopisu ze dne 14.3.2019, dopis ze dne 28.3.2019 nevyvrací.
 
2. Kde byl Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu (dále jen OS SKP), když pan Nový “v době tržních krizí” vyjednával o udržení pracovních míst a přesunutí zaměstnanců na jiné pozice, aby lidé nepřišli o svou práci?”
Odpověď na otázku pana Nového najdete ZDE VE FOTOGALERII, kde jsou mimo jiné záběry z demonstrací našeho odborového svazu před Úřadem vlády ČR dne 23.10.2008 a 2. 3. 2009. Stačí přečíst informace z tisku z té doby, kde se mimo jiné píše o tom, že na základě úsilí  našeho odborového svazu došlo ke změně zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (dokonce se zpětnou účinností!!!), díky kterému obdrželi zaměstnanci zkrachovalých skláren a porcelánek od příslušných úřadů práce plnění v celkové hodnotě cca 320 milionů Kč a díky kterému následně desetitisíce zaměstnanců v podobné situaci dostaly mzdová plnění až za 3 měsíce, když jim mzdu nevyplatil krachující podnik. Ale to si snad pamatuje, kromě pana Nového a pana Mareše každý, kdo v té době četl noviny anebo se alespoň občas podíval na TV zprávy. Jak vidíte, pracovali jsme velmi usilovně i ve prospěch zaměstnanců mimo odvětví skla a keramiky, zatímco p. Nový “hrdinně“ vyjednával o přemisťování zaměstnanců ve Vaší firmě. A kdo jiný by měl ve firmě o těchto věcech s vedením jednat, než místní odbory? A co jsme měli dělat ve firmě, kde jsme neměli působnost?
 
3. Jaký má OS SKP motiv starat se o zaměstnance AGC Automotive?
Jak jsem již uvedl, jednáme na základě přání nespokojených zaměstnanců AGC Automotive, kteří se podle svých slov už nemohou nečinně dívat na letitou kolaboraci odborů vedených panem Novým s vedením firmy. Ba co víc, mají pocit rostoucí šikany ze strany vedoucích zaměstnanců s tím, že se jich nikdo nezastane. Ohlášená ochrana a zastupování zaměstnanců AGC Automotive před zaměstnavatelem ze strany OS SKP se proto panu Novému může zdát krajně podezřelá, a to i vzhledem k tomu, že převážná část jeho činnosti se orientuje na rozdávání benefitů, přičemž ochrana zaměstnanců, jako jedna z hlavních úloh odborů, zůstává potlačena. 
 
4. OS SKP nepřišel do AGC Automotive proto, aby Nezávislým odborům sebral majetek!

Pokud by hlavním motivem pomoci OS SKP nespokojeným zaměstnancům AGC Automotive byly finance Nezávislých odborů, jak se snaží p. Nový a spol. svým členům a zaměstnancům AGC Automotive vsugerovat svým dopisem ze dne 28.3.2019, pak by nezaložil OS SKP svou působnost vedle Nezávislých odborů, ale snažil by se je ovládnout zevnitř. Náš Odborový svaz skutečně nezbohatne z příspěvků několika svých nových členů z řad nespokojených zaměstnanců AGC Automotive. Ale nervozita pana Nového z existence vzniklé konkurence na odborové straně je s ohledem na tristní výsledky práce Nezávislých odborů popsané v mém komentáři k jeho dopisu ze dne 14.3.2019 na www.ossklo.com a zvláště pak na poslední navýšení tarifů v PKS pro rok 2019 o pouhá 3,5 % pochopitelná. Tady se skutečně „nehraje” o finance Nezávislých odborů, hrajeme o to, které odbory se budou starat o své členy a zastupovat zaměstnance lépe. Lze to vyjádřit i následovně: náš Odborový svaz si nemusí vkládat do svého názvu slovo: ”nezávislý”, my jsme totiž nezávislí na vedení jakéhokoliv zaměstnavatele, tj. i AGC Automotive, a mluví za nás výsledky naší práce. A ty nemohou přeci být špatně, když si je přivlastňuje i pan Nový a vydává je bezostyšně za výsledky své vlastní práce (závazky z kolektivní smlouvy vyššího stupně, která platí i pro AGC Automotive).
Chlubit se rozdělováním benefitů odborářům při popsaných „výkonech“ a po nasmlouvání ubohého 3,5 procentního růstu tarifů pro rok 2019, to podle mne svědčí o naprostém nepochopení úlohy odborů! Ani bych se nedivil, kdyby p. Libor Nový příště přišel např. s teorií, že podpisovou akci téměř tří stovek nespokojených zaměstnanců vlastně zorganizoval OS SKP, aby tak získal majetek Nezávislých odborů...
 
5. Vybudování a činnost skutečně nezávislých a odborně zdatných odborů opravdu něco stojí. Například odboráři ze Základní odborové organizace AGC Kryry pochopili, že potřebují silný a aktivní odborový svaz, a proto vystoupili z OS Plochého skla a v květnu 2017 vstoupili do OS SKP. Myslím, že tak učinili po zralé úvaze a že chápou potřebu 40% odvodů. V této souvislosti je 30 Kč ročního členského příspěvku na OS Plochého skla, o jehož činnosti se nikde nic nedočtete, podle našeho názoru až příliš mnoho!
OS SKP se nikdy netajil tím, že mu jeho základní organizace odvádějí podle stanov 40% vybraných členských příspěvků. Tato částka se však díky jedinému závazku v Kolektivní smlouvě vyššího stupně (dále jen „KSVS“) vlastně vrací zpět do základních odborových organizací, a to prostřednictvím daru zaměstnavatele, který je povinen poskytnout ZO dar ve výši nejméně 1.100,- Kč na jednoho zaměstnance člena odborů na financování kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí, na sociální péči, zdravotnické účely a ekologii. Tento závazek nemá v ostatních kolektivních smlouvách vyššího stupně obdoby. Jak již bylo několikrát řečeno, KSVS se vztahuje i na zaměstnance AGC Automotive, tzn. i NO AGC Automotive. To i přesto, že se OS Plochého skla žádným způsobem na vyjednávání KSVS nikdy nepodílel!
 
6. Zvolání vedení Nezávislých odborů:“Na působení naší odborové organizace s více než 1200 členy a hájení zájmů našich zaměstnanců se nic nemění !!!” na konci dopisu ze dne 28.3.2019 si vykládám v kontextu již napsaného takto: Nečekejte od NO AGC Automotive žádné výsledky při obhajobě zájmů zaměstnanců, a už vůbec ne v kolektivním vyjednávání. Tyto „nezávislé“ odbory budou raději pokračovat v rozdělování benefitů odborářům a v činnosti cestovní kanceláře!!!
            
 
            S pozdravem 

 

 

JUDr. Vladimír Kubinec
Předseda odborového svazu

_____________________________________________________________________________________________________________

Stručný komentář předsedy Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu JUDr. Vladimíra Kubince k dopisu p. Libora Nového ze dne 14. 3. 2019


Z dopisu p. Libora Nového ze dne 14.3.2019 je zřejmé, že pisatel ignoruje rozdíl mezi nárokovou  a nenárokovou mzdou. Zatímco tarifní mzda je nároková (zaměstnanec ji, pokud pracuje, dostat musí), tak např. prémie zaměstnanec zpravidla dostat nemusí. „Prémie (odměny) za docházku“ (mimochodem podle našeho názoru z právního hlediska velmi problematické) by měly být zahrnuty přímo do tarifní mzdy! Pokud uvádí p. Nový další „třicetileté vymoženosti“ v podnikové kolektivní smlouvě AGC Automotive (např. týden dovolené navíc, odstupné nad rámec zákoníku práce), tak vězte, že je nevyjednal pan Nový ani závodní výbor Nezávislých odborů, ale (společně s dalšími právy nad rámec zákoníku práce) Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu v kolektivní smlouvě vyššího stupně. Stačí si jenom přečíst např. poslední znění této kolektivní smlouvy ze dne 22.1.2019 (POSLEDNÍ ZNĚNÍ KSVS STÁHNETE ZDE), která se vztahuje i na AGC Automotive. A např. příspěvky na dětskou rekreaci, odměny při pracovních a životních výročích, 13. a 14. mzda jsou standartní součástí všech podnikových kolektivních smluv v rámci skupiny AGC, takže to skutečně není zásluha p. Libora Nového. Jinými slovy, čím se vlastně může pan Nový jako svou zásluhou pochlubit?
Podle mne ničím, protože všechno za něj vyjednal dávno v příslušných kolektivních smlouvách někdo jiný! A tak z mého pohledu je jediná pravdivá myšlenka v dopisu v tom, že si má každý nejdříve přečíst, co podepisuje. Ale to by mělo platit i pro předsedu
 nezávislých“ odborů, než podepíše novou podnikovou kolektivní smlouvu…….

JUDr. Vladimír Kubinec
Předseda odborového svazu

E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one