ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

 

KA č. 9 - Závěrečná konference 

 

Dne 10. května 2018 se uskutečnila v Praze v Kongresovém sále hotelu Olšanka poslední aktivita organizovaná v rámci dvouletého vzdělávacího Projektu pod názvem „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí“, konkrétně klíčová aktivita číslo 9 - Závěrečná konference.

Konference byla obsahově rozdělena do několika bloků, v nichž byly shrnuty cíle projektu, jeho aktivity a přínos pro cílové skupiny. Prezentovány byly rovněž dosažené výsleky projektu a výstupy z jeho realizace.
Akce se zúčastnilo celkem 107 osob. Přítomno bylo celkem 4á funkcionářů odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (OS SKP) a 41 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR), zbytek tvořili zahraniční a další hosté.

Co do profesního složení účastníků konference se jednalo o řídící pracovníky, jako jsou ředitelé, jednatelé, vedoucí, mistři a manažeři firem (19 %), personalisty (18 %), THP pracovníky (17 %), zaměstnance různých dělnických profesí (16 %), uvolněné předsedy ZV OS a další profesní zaměstnance odborů (13 %), zaměstnance ekonomických úseků (7 %) a o ostatní zaměstnance (10 %). Z přítomných odborových zástupců většina zastávala funkci předsedů ZV OS (46 %).

Konference se jako hosté zúčastnili zástupci zaměstnavatelských svazů v České republice, konkrétně Svazu průmyslu a dopravy České republiky a Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, dále byl také přítomen zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu. Pozvání na konferenci rovněž přijal bývalý předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a bývalý poslanec apředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Jaroslav Zavadil, který vystoupils konkrétními poznatky a zkušenostmi z činnosti tripartity. Přítomen jako host byl také zástupce ČMKOS pan Dušan Martínek.

Konferenci zahájila místopředsedkyně OS SKP paní Helena Langrová, dále ji pak moderoval předseda OS SKP pan JUDr. Vladimír Kubinec. V diskuzi vystoupil prezident ASKP ČR pan Ing. Petr Mazzolini, který zhodnotil rozvoj sklářského a keramického průmyslu v České republice a dále se soustředil na aktuální hrozby a výzvy pro sklářský a keramický průmysl a pro průmysl porcelánu v ČR tak, jak o nich jednala panelová diskuze v únoru letošního roku.

V diskuzi také vystoupili zástupci za OS SKP a ASKP ČR, kteří se jednotlivých aktivit projektu fyzicky účastnili jako posluchači, a zhodnotili průběh celého projektu z jejich osobního pohledu.

Na konferenci byli dále jako hosté přítomni zástupci odborových organizací z Evropy, s nimiž OS SKP udržuje dlouholeté přátelské vztahy, konkrétně to byli zástupci belgické odborové centrály CG FGTB, italského odborového svazu FEMCA-CISL a slovenského odborového svazu KOVO. Za organizačního přispění těchto zahraničních odborových organizací byly v jejich zemích organizovány zahraniční stáže, konkrétně v září 2016 v Miláně, v březnu 2017 v Bruselu a v září 2017 v Liptovském Jánu. Všichni zahraniční hosté na konferenci vystoupili se svými diskuzními příspěvky zaměřenými právě na zhodnocení jednotlivých zahraničních stáží, jejichž hlavním cílem bylo získání zahraničních zkušeností a znalostí při vedení sociálního dialogu. Také se zmínili o vzájemné dlouholeté spolupráci s OS SKP a v neposlední řadě se i vyjádří k poznatkům z panelové diskuze konané v únoru 2018 v Praze, které se jako hosté zástupci jejich zemí zúčastnili.

Celkové vyhodnocení projektu prezentoval předseda OS SKP pan JUDr. Vladimír Kubinec. Ve svém vystoupení celý dvouletý vzdělávací projekt podrobně zhodnotil, provedl rekapitulaci všech uskutečněných 20 klíčových aktivit včetně přínosu konkrétních témat v rámci jednotlivých aktivit prezentovaných pro cílové skupiny. Dále shrnul všechny výstupy z projektu, přičemž rovněž poukázal na jejich využitelnost pro praxi včetně doporučení pro podnikovou praxi a pro další spolupráci sociálních partnerů na úrovni odvětví.

Na základě vyhodnocení 89 vyplněných dotazníků spokojenosti lze říci, že konference byla ze strany účastníků hodnocen velmi pozitivně. Kladně bylo také hodnoceno organizování celého dvouletého projektu s tím, že bylo konstatováno, že projekt splnil očekávání. Přítomní ve svém hodnocení uvedli, že organizování projektu napomohlo k získání lepších znalostí o pravidlech vedení sociálního dialogu na úrovni jednotlivých odvětví a v podnicích. Uvedli rovněž, že organizování projektu přispělo k pochopení aktuální situace ve sklářském a keramickém průmyslu a v průmyslu porcelánu.

Účastníci také ocenili skutečnost, že výstupy z projektu prezentované na konferenci budou nápomocny v další činnosti v jednotlivých firmách a základních odborových organizacích, především pak při vedení sociálního dialogu.

Z hodnotících dotazníků také vyplynula odpověď na otázku, v čem účastníci konference spatřují největší přínos při realizaci celého vzdělávacího projektu. Odpověděli v tom smyslu, že největší přínos kromě získání nových informací a znalostí vidí především ve vzájemném lepším poznání stran sociálního dialogu a ve zlepšení partnerských vztahů mezi odbory a zaměstnavateli. Přínos také vidí v možnosti porovnání situace v jednotlivých firmách vč. získání informací od jiných zaměstnavatelů a v neposlední řadě také v umožnění setkání a diskutování s kolegy z jiných firem napříč sklářským a keramickým průmyslem vč. navázání profesních kontaktů mezi různými zaměstnanci (např. OZO - odborně způsobilá osoba BOZP).

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že by bylo by vhodné vzdělávací projekt po určitém časovém období opět zrealizovat.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byla závěrečná konference hodnocena celkovou průměrnou známkou 1,15.

 

 

2018_05-10_005_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_014_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_016_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_017_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_022_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_025_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_034_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_037_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_039_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_055_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_057_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_063_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_068_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_079_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_081_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_084_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_088_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_022_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_090_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_093_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_096_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
2018_05-10_098_Pha3-h Olšanka-projekt-záv konf.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one