ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

 

 Zasedal koordinační výbor odborového svazu a proběhlo školení a porada odvětví ke kolektivnímu vyjednávání

 
Ve dnech 15. a 16. 10.2019 zasedal Koordinační výbor odborového svazu / dále jen: KV OS/ ve Starých Splavech. KV OS se na svém zasedání zabýval Rozborem závazků z podnikových kolektivních smluv (dále jen: PKS) uzavřených pro rok 2019. Konstatoval, že PKS se v roce 2019 vztahují na 98,9 % všech zaměstnanců v působnosti odborového svazu (to je více než trojnásobek obdobné statistiky v ČR) a že průměrná hodnota všech závazků je stejná nebo vyšší, než tomu bylo u PKS uzavřených na rok 2018. Průměr hodinových tarifů u PKS, které obsahovaly 12-ti stupňový tarifní systém (takových PKS byla třetina), vzrostl meziročně pouze o 3 %, zatímco zvýšení tarifů 2018/2018 činilo 9 %.
Tomu určitě výrazně napomohlo navýšení tarifů v kolektivní smlouvě vyššího stupně (dále jen: KSVS) v návaznosti na navýšení minimální a zaručené mzdy vládou pro rok 2019.

KV OS se dále zabýval Aktuálními otázkami BOZP v návaznosti na zkušenosti z kontrol prováděných u zaměstnavatelů. V této souvislosti byl vydán metodický materiál formou otázek a odpovědí, který je uveřejněn na www.ossklo.com v rubrice Metodické materiály - oblast BOZP /neveřejná část těchto www/. 

Koordinační výbor vzal rovněž na vědomí informaci o vývoji mezd v odvětvích OS za 2. pololetí roku 2019. Z informace je zřejmé, že průměrná hodinová mzda vzrostla v působnosti OS meziročně o 10,9 % a průměrný měsíční výdělek vzrostl na 34.753,- Kč (tedy o 8,9 %), což je o 2.851,- Kč více než v 1. pololetí roku 2018 a o 1.456,- Kč více, než činila  průměrná mzda za 1. pololetí roku 2019  v ČR. Bližší podrobnosti, včetně údajů za jednotlivá odvětví jsou uvedeny v neveřejné rubrice těchto www. KV OS se rovněž na svém zasedání zabýval otázkami hospodaření OS, a to jmenovitě výsledky hospodaření za I. pololetí roku 2019, I. variantou návrhu rozpočtu OS na rok 2020, způsobem zajištění inventarizace majetku OS a některými otázkami s tím souvisejícími. Bylo konstatováno, že čerpání rozpočtu OS za I. pololetí roku 2019 je velmi pozitivní a že vytváří předpoklady pro celoroční soulad se schváleným rozpočtem. Odchylky od schváleného rozpočtu byly hodnoceny jako dílčí a nepodstatné a jako logický důsledek rozdílných aktivit OS v jednotlivých pololetích. Návrh I. varianty rozpočtu na rok 2020 je velmi podobný rozpočtu OS na rok 2018 při vědomí, že rozpočet na rok 2019 je s ohledem na delimitaci majetku od MSDU OS, na konání VI. Sjezdu OS a na generační výměnu aparátu OS netypický. Předložený návrh rozpočtu na rok 2020  však bude v KV OS projednán ještě dvakrát před jeho předložením ke schválení na SZZO v dubnu 2020 a lze důvodně očekávat, že konečná podoba rozpočtu na rok 2019 ještě dozná významných změn. Na jednání KV OS byla projednána též zpráva o poskytování právní pomoci. V této souvislosti bylo konstatováno, že poskytování právní pomoci ve všech formách patří k vyhledávaným i oceňovaným službám mezi členy OS. Dále byla vzata na vědomí závěrečná informace o realizaci vzdělávacího projektu OS SKP spojeného s dotací v rámci operačního programu Zaměstnanost. Projekt by hodnocen po všech stránkách jako velmi zdařilý. Byly projednány i některé další aktuální otázky týkající se hospodaření středisek odborového svazu (Dachovy, Dolní Bečva a Zásada)  s tím, že bylo rozhodnuto o pořízení nového vybavení  chatek ve středisku Dachovy. Ve dnech 16. až 17. října 2018 se v návaznosti na jednání KV OS uskutečnilo ve Starých Splavech školení a porada   ke kolektivnímu vyjednávání. Byl představen a projednán Metodický pokyn k PKS pro rok 2020 a byl schválen návrh na dodatek k platné Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro rok 2020. Navrhované změny se týkají především navýšení tarifů v návaznosti na předpokládané zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2020. Tento návrh bude odeslán Asociaci sklářského a keramického průmyslu v nejbližších dnech. Byla rovněž schválena vyjednávací skupina OS. O průběhu a výsledcích jednání o  Dodatku  KSVS  pro rok 2020 budou ZO OS i individuální členové informováni prostřednictvím této rubriky na www. Návrh na obdobné změny stávajících  PKS pro rok 2020 by měly příslušné ZO OS zpracovat co nejdříve a předložit jej písemně proti podpisu svému zaměstnavateli. 

 

BYLA UZAVŘENA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNĚ NA LÉTA 2019-2020.
 

KSVS (2019-2020) byla rozšířena i na ostatní zaměstnavatele, bližší informace naleznete níže v dopise předsedy JUDr. Vladimíra Kubince a sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí. Oba dokumenty naleznete pod tímto textem.

E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one