ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg

Chcete se stát členem odborů? klikněte ZDE, stáhněte si přihlášku za člena OS, nebo za člena OS mimo ZO, vyplňte ji a pošlete nám ji!

Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

Byl podepsán dodatek KSVS na léta 2019-2020, který je účinný od 1.1.2020! Dodatek naleznete ZDE.

 Zasedal koordinační výbor odborového svazu a proběhlo školení a porada odvětví ke kolektivnímu vyjednávání

 
Poslední zasedání  Koordinačního výboru odborového svazu /dále jen: KV/ se uskutečnilo v Harrachově ve dnech 11. až 12. prosince 2019 , a to v penzionu Šedý vlk, který je ve vlastnictví odborů.

Na své jednání KV OS projednal a schválil Plán hlavních akcí a obsahové zaměření jednání orgánů OS v roce 2020. Tento materiál byl zaslán do všech ZO OS, které by si měly v návaznosti na tento plán vytvořit i vlastní roční plány činnosti. Dále ze KV OS zabýval vyhodnocením školení pro ZO OS v roce 2019 a plánem školení pro ZO OS na rok 2020. Bylo konstatováno, že o školení je mezi ZO OS i mezi funkcionáři ZO OS poměrně velký zájem, protože v roce 2019 se školení zúčastnilo celkem 201 účastníků  ze 40 ZO OS , což představovalo ´80 % všech ZO OS. I proto bude v osvědčených formách školení nadále pokračováno i v roce 2020 . V roce 2020 bude navíc realizováno  i 5 školení v rámci vzdělávacího projektu (dotovaného ze sociálního fondu EU) a z prostředků MPSV) pro 95 účastníků z OS .Plán školení na rok 2020 je uveřejněn na těchto www. v rubrice Služby členům – školení. Stěžejní školení proběhnou ve dnech 19. a 20. 5.2010 a dále pak dne 21. a 22. října 2020 ve Starých Splavech. 

KV OS se rovněž zabýval vyhodnocením zahraniční činnosti OS v roce 2019 a plánem zahraničních styků na rok 2020. Materiál je zveřejněn na těchto www. v rubrice O nás – zahraniční činnost.  V této souvislosti bylo konstatováno, že OS má velmi živé dvoustranné vztahy s většinou významných sklářských evropských svazů, přičemž jádrem zahraničních aktivit zůstávají akce IndustriAll. V tomto směru nás těší, že jsme  v ČR v roce 2019 u příležitosti konání sjezdu  přijali nejen delegaci z IndustriAll, ale také delegaci z vedení belgických, italských a slovenských sklářských odborů. V roce 2020 bude zahraniční činnost OS zaměřena zejména na akce IndusriAll a také bude realizována týdenní zahraniční stáž v Belgii v rámci vzdělávacího projektu .KV OS dále projednal vyhodnocení kontroly BOZP
 prováděné svazovými inspektory bezpečnosti práce v roce 2019. Podstatná část této zprávy je uveřejněna na těchto www v rubrice BOZP – poznatky z kontrolní činnosti OS.

Bylo rovněž projednáno a schváleno obsahové a organizační zajištění XXVI  Shromáždění zástupců základních organizací, které se uskuteční ve dnech 1. až 2. 4. 2020 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. KV se rovněž na svém posledním zasedání zabýval důležitými otázkami z oblasti hospodaření OS, a to především vývojem čerpání prostředků OS za období leden až říjen 2019 a II. variantou návrhu rozpočtu OS na rok 2020. Bylo konstatováno, že hospodaření OS probíhá podle schváleného rozpočtu a také příprava rozpočtu na rok 2020 probíhá podle očekávání. K tomu je však zapotřebí, tak jako doposud, maximálně zhodnocovat majetek odborového svazu, což přináší odborovému svazu zdroje ve výši téměř 1/3 všech příjmů OS. V té souvislosti byla projednána též informace o stavu připravenosti lyžařského areálu v Zásadě na nadcházející zimní sezónu. V tomto směru je zatím jediným, avšak velmi důležitým limitním bodem počasí. Byla rovněž projednána zpráva o čerpání prostředků ze sociálních fondů a o hospodaření s odborovými prostředky v roce 2018. V působnosti OS byly v roce 2018 vytvořeny v sociálních fondech v průměru zdroje ve výši 11.006,-  Kč na zaměstnance a vedle toho byly ještě vynaloženy na zaměstnance náklady ve výši 7.598,- Kč. Celkem tedy vynaložili zaměstnavatelé na podnikovou společenskou spotřebu v průměru 18.604,- Kč na jednoho zaměstnance. Z této částky bylo čerpáno zhruba 5.539,- Kč na stravování /tj. 29,7 %/,  4.485,- Kč na penzijní připojištění /24,9 %/, 1882,- Kč / tedy 10,1 %/ na tzv. kafeterii (osobní účty),  1.784,- Kč na odměny při významných životních a pracovních výročích /tj. 8,8 %/ 808,-Kč na kapitálové životní pojištění / tj. 6,2 %/, 869,- Kč na zdravotní služby /tj. 869 Kč/ a  500,- Kč na rekreaci /tj.2,7  %/. ZO OS vytvořily v témže roce na člena-zaměstnance v průměru zdroje ve výši 8.661,- Kč, když od členů přijaly v průměru jen 2.452,- Kč. /28,3 % celkových zdrojů/. Rozdíl mezi celkovými zdroji odborů a příjmy od členů byl vyrovnáván zůstatky z hospodaření z předchozích let /43,4 %  celkových zdrojů/  /20,9 celkových zdrojů/a dary od třetích osob (zejména zaměstnavatelů podle kolektivní smlouvy). Průměrná výše výdajů na člena odborů z odborových prostředků v roce 2015 činila 4.839,- Kč /55,9 % celkových zdrojů/, zbylou část si ZO OS OS ponechaly jako zdroj hospodaření do dalšího roku. Obecně je možno konstatovat, že  objem prostředků vynakládaných  zaměstnavateli na podnikovou společenskou spotřebu i  zdroje základních odborových organizací na člena-zaměstnance vykazují za sledované  období od roku 2013 reálný nárůst, a to v oblasti podnikové společenské spotřeby o 38 % a ve zdrojích ZO OS  o 33 %
Koordinační výbor se rovněž zabýval aktuálním stavem kolektivního vyjednávání v působnosti OS s tím, že o jednání expertních skupin budou ZO OS O průběžně informovány mailem.

Koordinační výbor se rovněž zabýval některými dalšími aktuálními otázkami, mimo jiné pak stavem vybavení penzionu Lumka, rekreačního střediska v Dachovech a  informacemi o nových právních předpisech a také záměry na zhodnocení volných finančních prostředků OS 

Odborový svaz děkuje všem svým individuálním členům a základním odborovým organizacím za spolupráci v roce 2019 a přeje do roku 2020 mnoho zdraví, štěstí a osobní i pracovní pohody.

E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one