ODBOROVÝ SVAZ SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU
BeFunky-collagessxxww-2.jpg
htgtr.jpg
cfc15a6fbd4496889f3f0d055b9f8d18.jpg
Byl uzavřená nová KSVS, kterou naleznete ZDE.
Všichni členové OS mají PRÁVNÍ POMOC ZDARMA. Více informací naleznete ZDE.

 

Zasedal Koordinační výbor odborového svazu a proběhlo školení a porada odvětví ke kolektivnímu vyjednávání

 
 
Poslední zasedání  Koordinačního výboruodborového svazu /dále jen: KV/ se uskutečnilo ve dnech 12. až 13. prosince 2018 , a to v hotelu  Olšanka v Praze.

Na svém jednání KV OS projednal a schválil Plán hlavních akcí
 a obsahové zaměření jednání orgánů OS v roce 2019. Tento materiál byl zaslán do všech ZO OS, které by si měly v návaznosti na tento plán vytvořit i vlastní roční plány činnosti. Dále ze KV OS zabýval vyhodnocením školení pro ZO OS v roce 2018 a plánem školení pro ZO OS na rok 2019. Bylo konstatováno, že o školení je mezi ZO OS i mezi funkcionáři ZO OS poměrně velký zájem, protože v roce 2018 se školení zúčastnilo celkem 228 účastníků  z 38 ZO OS / v roce 2016 ze 36 ZO OS/, což představovalo 72 % všech ZO OS. Na počtu zúčastněných se samozřejmě velkou měrou podílel i společný vzdělávací Projekt s Asociací sklářského a keramického průmyslu (dále jen: ASKP), neboť v jeho rámci se uskutečnily v roce 2018 celkem 3 aktivity. V osvědčených formách školení bude nadále pokračováno i v roce 2019 s tím, že budou realizovány nejméně celkem 3 vzdělávací akce (pro začínající odborové funkcionáře, pro zkušenější funkcionáře a školení k problematice kolektivního vyjednávání). 

Plán školení na rok 2019 naleznete ZDE.
Stěžejní školení - pro předsedy ZV OS proběhne ve dnech 22. a 23. 5.2019 ve Starých Splavech  a dále pak k problematice kolektivního vyjednávání dne 16. a 17. října 2019 ve Starých Splavech .Plán školení se může případně rozšířit i o další vzdělávací akce, pokud bude schválen další vzdělávací Projekt, který chce OS společně s ASKP realizovat v období let 2019 až 2022.
KV OS se rovněž zabýval vyhodnocením zahraniční činnosti OS
 v roce 2018 a plánem zahraničních styků na rok 2019. Materiál je zveřejněn ZDE.
V této souvislosti bylo konstatováno, že OS má velmi živé dvoustranné vztahy s většinou významných sklářských evropských svazů, přičemž jádrem zahraničních aktivit zůstávají nadále především akce IndustriAll .V roce 2019 se však samozřejmě počítá též s účastí zahraničních delegací na VI. Sjezdu OS počátkem měsíce duben 2019.
KV OS dále projednal vyhodnocení kontroly BOZP
 prováděné svazovými inspektory bezpečnosti práce v roce 2018, vyhodnocení naleznete ZDE.
Bylo rovněž projednána a schválena zpráva o obsahové, personální  a organizační  přípravě VI. Sjezdu OS, který se uskuteční ve dnech 10. až 11.4.2019 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Bylo konstatováno, že obsahová, personální i organizační příprava VI. Sjezdu OS probíhají podle schváleného harmonogramu. ZO OS budou včas na toto jednání pozvány s tím, že příslušné komise se budou prakticky až do konání sjezdu zabývat všemi náměty, které budou směřovat k jeho  přípravě.  KV se rovněž na svém posledním zasedání zabýval důležitými otázkami z oblasti hospodaření OS, a to především vývojem čerpání prostředků OS za období leden až říjen 2018 a II. variantou návrhu rozpočtu OS na rok 2019. Bylo konstatováno, že hospodaření OS probíhá podle schváleného rozpočtu a také příprava rozpočtu na rok 2019 probíhá podle očekávání tak, aby OS hospodařil co nejefektivněji. K tomu je však zapotřebí, tak jako doposud, maximálně zhodnocovat majetek odborového svazu, což přináší odborovému svazu zdroje ve výši téměř 1/3 všech příjmů OS. V té souvislosti by pomohlo i zprovoznění lyžařského areálu v Zásadě už v době vánočních svátků, čemuž by mohla napomoci i zdokonalená technologie k zasněžování (chladící pec k chlazení vody). Byla rovněž projednána zpráva o čerpání prostředků ze sociálních fondů a o hospodaření s odborovými prostředky v roce 2017. V působnosti OS byly v roce 2017 vytvořeny v sociálních fondech v průměru zdroje ve výši 11.031,- Kč na zaměstnance, což znamená oproti roku 2016 navýšení o  3.007,- Kč, tedy o 37,5 %! Vedle toho byly ještě vynaloženy na jednoho zaměstnance náklady v průměrné  výši 6.649,- Kč, což naopak znamená meziroční snížení o 637,- Kč, tedy o 8,7 %. Celkem tedy vynaložili zaměstnavatelé na podnikovou společenskou spotřebu v průměru 17.680,- Kč na jednoho zaměstnance.
Z této částky bylo čerpáno zhruba 5.079,- Kč na stravování/tj. 28,7 %/, 4.370,- Kč na penzijní připojištění/tj. 24,7 %/, 942,-Kč, na kapitálové životní pojištění/ tj. 5,3 %/, 2.073,- Kč na odměny při významných životních a pracovních výročích/tj. 11,7 %/, 612,- Kč na zdravotní služby/tj. zhruba 3,5 %/ a  425,- Kč na rekreaci/tj. 2,4%/. V průměru 10,3 % výdajů (tedy 1822,- Kč) tvořilo prostředky na tzv. kafeterii, což mohlo mimo jiné posílit shora uvedené prostředky čerpané zejména na rekreaci a na zdravotní služby.
Obecně je možno konstatovat, že objem prostředků věnovaných zaměstnavateli na podnikovou společenskou spotřebu se od roku 2009 reálně (tedy po zohlednění inflace) zvýšil  o 31,1 %!
 
ZO OS vytvořily v témže roce na člena-zaměstnance v průměru zdroje ve výši 8.372,- Kč, když od členů přijaly v průměru jen 2.378,- Kč. (tj. 28,4  % z  celkových zdrojů). Rozdíl mezi celkovými zdroji odborů a příjmy od členů je dán zůstatky z hospodaření z předchozích let a dary od zaměstnavatelů podle kolektivní smlouvy. Průměrná výše výdajů na člena odborů z odborových prostředků v roce 2017 činila 3.184,- Kč., tedy o 806,- Kč v průměru (tj. zhruba o 33,9%) více, než činily odborové příspěvky. 
Zdroje základních odborových organizací na člena-zaměstnance vykazují za totéž období od roku 2009 reálný nárůst o 29,8 %!
 
Koordinační výbor  OS se rovněž zabýval aktuálním stavem kolektivního vyjednávání
 v působnosti OS. KV OS odsouhlasil dosavadní postup vyjednávací skupiny. Zatím je se zaměstnavateli dohodnuto, že ve všech třech tarifních stupnicích KSVS bude začínat 1. tarifní stupeň na částce 85,10 Kč/hod (při 37,5 hodinové pracovní době) s tím, že odborový svaz požaduje, aby od sebe byly tarify odstupňovány minimálně jako v roce 2018. Tedy  u odvětví porcelán  vždy nejméně o 2 %, u odvětví užitkové, osvětlovací sklo a ostatní je odstupňování tarifů o 3 % až do 5. tarifního stupně, o 4 % od 5. do 7. tarifního stupně a minimálně o 5 % u dalších (vyšších) tarifních stupňů. U odvětví plochého, obalového skla, skleněných vláken a keramikyby měly být rozestupy mezi sousedními tarifními stupni alespoň 6,5 %. Výjimky by byly umožněny pro odvětví užitkového, osvětlovacího skla a ostatní a u odvětví porcelán, a to za obdobných podmínek jako v roce 2018. Vždy by je musela odsouhlasit příslušná ZO OS a  výjimka by byla podmíněna poklesem produktivity práce z přidané hodnoty. Bližší informace o možnosti výjimek obdržely všechny ZO OS mailem dne 18.12.2017.
Koordinační výbor se rovněž zabýval některými dalšími aktuálními otázkami, mimo jiné pak informací o nových právních předpisech
 a o některých aktuálních zahraničních aktivitách odborového svazu, o nichž je blíže pojednáno ZDE. Byla rovněž projednána informace o přípravě nového vzdělávacího projektu.

BYLA UZAVŘENA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNĚ NA LÉTA 2019-2020.

2018_06-13_025_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_015_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_045_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_023_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_083_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_078_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_079_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_081_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_087_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_071_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_010_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_036_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_039_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_053_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_076_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_029_Valašsko-KV+RK OS.jpg
E-mail
Heslo
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one