2270.jpg
e.jpg
2270.jpg
Byla uzavřena nová KSVS. Bližší podrobnosti ZDE a v mailech zaslaných do ZO OS. Dodatek č. 1 byl rozšířen na obobné zaměstnavatele od 1.5.2018, a to sdělením MPSV č. 54/2018 Sb.

 

Zasedal Koordinační výbor odborového svazu a proběhlo školení a porada odvětví ke kolektivnímu vyjednávání

 
 
Poslední zasedání  Koordinačního výboruodborového svazu /dále jen: KV/ se uskutečnilo v Karlových Varech ve dnech 12. až 13. prosince 2018 , a to v hotelu  Olšanka v Praze.
Na svém jednání KV OS projednal a schválil Plán hlavních akcía obsahové zaměření jednání orgánů OS v roce 2019. Tento materiál byl zaslán do všech ZO OS, které by si měly v návaznosti na tento plán vytvořit i vlastní roční plány činnosti. Dále ze KV OS zabýval vyhodnocením školenípro ZO OS v roce 2018 a plánem školení pro ZO OS na rok 2019. Bylo konstatováno, že o školení je mezi ZO OS i mezi funkcionáři ZO OS poměrně velký zájem, protože v roce 2018 se školení zúčastnilo celkem 228 účastníků  z 38 ZO OS / v roce 2016 ze 36 ZO OS/, což představovalo 72 % všech ZO OS. Na počtu zúčastněných se samozřejmě velkou měrou podílel i společný vzdělávací Projekt s Asociací sklářského a keramického průmyslu (dále jen: ASKP), neboť v jeho rámci se uskutečnily v roce 2018 celkem 3 aktivity. V osvědčených formách školení bude nadále pokračováno i v roce 2019 s tím, že   budou realizovány nejméně celkem 3 vzdělávací akce (pro začínající odborové funkcionáře, pro zkušenější funkcionáře a školení k problematice kolektivního vyjednávání). Plán školení na rok 2019 je uveřejněn na těchto www. v rubrice Služby členům – školení. Stěžejní školení - pro předsedy ZV OS proběhne ve dnech 22. a 23. 5.2019 ve Starých Splavech  a dále pak k problematice kolektivního vyjednávání dne 16. a 17. října 2019 ve Starých Splavech .Plán školení se může případně rozšířit i o další vzdělávací akce, pokud bude schválen další vzdělávací Projekt, který chce OS společně s ASKP realizovat v období let 2019 až 2022.
KV OS se rovněž zabýval vyhodnocením zahraniční činnosti OSv roce 2018 a plánem zahraničních styků na rok 2019. Materiál je zveřejněn na těchto www. v rubrice O nás – zahraniční činnost.  V této souvislosti bylo konstatováno, že OS má velmi živé dvoustranné vztahy s většinou významných sklářských evropských svazů, přičemž jádrem zahraničních aktivit zůstávají nadále především akce IndustriAll .V roce 2019 se však samozřejmě   počítá též  s účastí zahraničních delegací na VI. Sjezdu OS počátkem měsíce duben 2019.
KV OS dále projednal vyhodnocení kontroly BOZPprováděné svazovými inspektory bezpečnosti práce v roce 2018.Podstatná část této zprávy je uveřejněna na těchto www v rubrice BOZP – poznatky z kontrolní činnosti OS. Bylo rovněž projednána a schválena zpráva o obsahové, personální  a organizační  přípravě VI. Sjezdu OS, který se uskuteční ve dnech 10. až 11.4.2019 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Bylo konstatováno, že obsahová, personální i organizační příprava VI. Sjezdu OS probíhají podle schváleného harmonogramu. ZO OS budou včas na toto jednání pozvány s tím, že příslušné komise se budou prakticky až do konání sjezdu zabývat všemi náměty, které budou směřovat k jeho  přípravě.  KV se rovněž na svém posledním zasedání zabýval důležitými otázkami z oblasti hospodaření OS, a to především vývojem čerpání prostředků OS za období leden až říjen 2018 a II. variantou návrhu rozpočtu OS na rok 2019. Bylo konstatováno, že hospodaření OS probíhá podle schváleného rozpočtu a také příprava rozpočtu na rok 2019 probíhá podle očekávání tak, aby OS hospodařil co nejefektivněji. K tomu je však zapotřebí, tak jako doposud, maximálně zhodnocovat majetek odborového svazu, což přináší odborovému svazu zdroje ve výši téměř 1/3 všech příjmů OS. V té souvislosti by pomohlo i zprovoznění lyžařského areálu v Zásadě už v době vánočních svátků, čemuž by mohla napomoci i zdokonalená technologie k zasněžování (chladící pec k chlazení vody). Byla rovněž projednána zpráva o čerpání prostředků ze sociálních fondů a o hospodaření s odborovými prostředky v roce 2017. V působnosti OS byly v roce 2017 vytvořeny v sociálních fondech v průměru zdroje ve výši 11.031,- Kč na zaměstnance, což znamená oproti roku 2016 navýšení o  3.007,- Kč, tedy o 37,5 %! Vedle toho byly ještě vynaloženy na jednoho zaměstnance náklady v průměrné  výši 6.649,- Kč, což naopak znamená meziroční snížení o 637,- Kč, tedy o 8,7 %. Celkem tedy vynaložili zaměstnavatelé na podnikovou společenskou spotřebu v průměru 17.680,- Kč na jednoho zaměstnance. Z této částky bylo čerpáno zhruba 5.079,- Kč na stravování/tj. 28,7 %/, 4.370,- Kč na penzijní připojištění/tj. 24,7 %/, 942,-Kč, na kapitálové životní pojištění/ tj. 5,3 %/, 2.073,- Kč na odměny při významných životních a pracovních výročích/tj. 11,7 %/, 612,- Kč na zdravotní služby/tj. zhruba 3,5 %/ a  425,- Kč na rekreaci/tj. 2,4%/. V průměru 10,3 % výdajů (tedy 1822,- Kč) tvořilo prostředky na tzv. kafeterii, což mohlo mimo jiné posílit shora uvedené prostředky čerpané zejména na rekreaci a na zdravotní služby.
Obecně je možno konstatovat, že objem prostředků věnovaných zaměstnavateli na podnikovou společenskou spotřebu se od roku 2009 reálně (tedy po zohlednění inflace) zvýšil  o 31,1 %!
 
 ZO OSvytvořily v témže roce na člena-zaměstnance v průměru zdroje ve výši 8.372,- Kč, když od členů přijaly v průměru jen 2.378,- Kč. (tj. 28,4  % z  celkových zdrojů). Rozdíl mezi celkovými zdroji odborů a příjmy od členů je dán zůstatky z hospodaření z předchozích let a dary od zaměstnavatelů podle kolektivní smlouvy. Průměrná výše výdajů na člena odborů z odborových prostředků v roce 2017 činila 3.184,- Kč., tedy o 806,- Kč v průměru (tj. zhruba o 33,9%) více, než činily odborové příspěvky. 
Zdroje základních odborových organizací na člena-zaměstnance vykazují za totéž období od roku 2009 reálný nárůst o 29,8 %!
 
Koordinační výbor  OS se rovněž zabýval aktuálním stavem kolektivního vyjednávánív působnosti OS. KV OS   odsouhlasil dosavadní postup vyjednávací skupiny. Zatím je se zaměstnavateli dohodnuto, že ve všech třech tarifních stupnicích KSVS bude začínat 1. tarifní stupeň na částce 85,10 Kč/hod (při 37,5 hodinové pracovní době) s tím, že odborový svaz požaduje, abyod sebe byly tarify odstupňovány minimálně jako v roce 2018. Tedy  u odvětví porcelán  vždy nejméně o 2 %, u odvětví užitkové, osvětlovací sklo a ostatní je odstupňování tarifů o 3 % až do 5. tarifního stupně, o 4 % od 5. do 7. tarifního stupně a minimálně o 5 % u dalších (vyšších) tarifních stupňů. U odvětví plochého, obalového skla, skleněných vláken a keramikyby měly být rozestupy mezi sousedními tarifními stupni alespoň 6,5 %. Výjimkyby byly umožněny pro odvětví užitkového, osvětlovacího skla a ostatní a u odvětví porcelán, a to za obdobných podmínek jako v roce 2018. Vždy by je musela odsouhlasit příslušná ZO OS a  výjimka by byla podmíněna poklesem produktivity práce z přidané hodnoty. Bližší informace o možnosti výjimek obdržely všechny ZO OS mailem dne 18.12.2017.
Koordinační výbor se rovněž zabýval některými dalšími aktuálními otázkami, mimo jiné pak informací   o nových právních předpisecha o některých aktuálních zahraničních aktivitáchodborového svazu, o nichž je blíže pojednáno v příslušné rubrice na těchto www. Byla rovněž projednána informace o přípravě nového vzdělávacího projektu.
Odborový svaz děkuje všem svým členům za spolupráci v roce 2018 a přeje klidné vánoční svátky a do roku 2019 mnoho zdraví, štěstí a osobní i pracovní pohody.

 

2018_06-13_015_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_023_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_025_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_045_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_071_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_078_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_079_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_081_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_083_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_087_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_010_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_029_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_036_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_039_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_053_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_076_Valašsko-KV+RK OS.jpg
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one