2270.jpg
e.jpg
2270.jpg
Byla uzavřena nová KSVS. Bližší podrobnosti ZDE a v mailech zaslaných do ZO OS. Dodatek č. 1 byl rozšířen na obobné zaměstnavatele od 1.5.2018, a to sdělením MPSV č. 54/2018 Sb.

 

Zasedal Koordinační výbor odborového svazu a proběhlo školení a porada odvětví ke kolektivnímu vyjednávání

 
 
Ve dnech 16. a 17.10.2018 zasedal Koordinační výbor odborového svazu / dále jen: KV OS/ ve StarýchSplavech. KV OS se na svém zasedání zabýval Rozborem závazků z podnikových kolektivních smluv (dále jen:PKS)uzavřených pro rok 2018. Konstatoval, že PKS se v roce 2018 vztahují na 96,5 % všech zaměstnanců v působnosti odborového svazu a že průměrná hodnota všech závazků je stejná nebo vyšší než tomu bylo u PKS uzavřených na rok 2017. Průměr hodinových tarifů u PKS, které obsahovaly 12-ti stupňový tarifní systém (takových PKS byla třetina), vzrostl meziročně o 11,5 %. Tomu výrazně napomohlo navýšení tarifů v kolektivní smlouvě vyššího stupně (dále jen: KSVS) v návaznosti na navýšení minimální a zaručené mzdy vládou pro rok 2018. KV OS se dále zabýval Aktuálními otázkami BOZP v návaznosti na zkušenosti z kontrol prováděných u zaměstnavatelů. V této souvislosti byl vydán metodický materiál formou otázek a odpovědí k zabezpečování pracovnělékařských služeb a k problematice sociálních zařízení , který je uveřejněn na www.  ossklo.com v rubrice Metodické materiály -oblast BOZP /neveřejná část těchto www/. 
Koordinační výbor vzal rovněž na vědomí informaci o vývoji mezd v odvětvích OS za 2. pololetí roku 2018. Z informace je zřejmé, že průměrná hodinová mzda vzrostla v působnosti OS meziročně o 8,1 % a průměrný měsíční výdělek vzrostl na 31.900,- Kč (tedy o 6,8 %), což je o 848,- Kč více než činil průměr v ČR. Bližší podrobnosti, včetně údajů za jednotlivá odvětví jsou uvedeny v neveřejné rubrice těchto www. KV OS se rovněž na svém zasedání zabýval otázkami hospodaření OS, a to jmenovitě výsledky hospodaření za I. pololetí roku 2018, I. variantou návrhu rozpočtu OS na rok 2019, způsobem zajištění inventarizace majetku OS a některými otázkami z jednání orgánů Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů. Bylo konstatováno, že čerpání rozpočtu OS za I. pololetí roku 2018 je pozitivní a že vytváří předpoklady pro celoroční soulad se schváleným rozpočtem.  Odchylky od schváleného rozpočtu byly hodnoceny jako dílčí a nepodstatné a jako logický důsledek okolností, které nemohly být při sestavování a schvalování rozpočtu známy.  Návrh I. varianty rozpočtu na rok 2019 je velmi specifický , neboť je ovlivněn nejen  generační výměnou aparátu OS a konáním VI. Sjezdu OS v dubnu 2019, ale hlavně mimořádným příjmem v podobě podílu z prodeje budovy v Praze 3, ve které sídlí odborové svazy. V souhrnu je I. varianta návrhu rozpočtu na rok 2019  výrazně zisková. Tento návrh však bude v KV OS po dopracování projednán ještě dvakrát před jeho předložením ke schválení na avizovaném VI. Sjezdu OS v dubnu 2019 a lze důvodně očekávat, že konečná podoba rozpočtu na rok 2019 ještě dozná významných změn. Na jednání KV OS byla projednána též zpráva o poskytování právní pomoci. V této souvislosti bylo konstatováno, že poskytování právní pomoci ve všech formách patří k vyhledávaným i oceňovaným službám mezi členy OS. Dále byla vzata na vědomí závěrečná informace o realizaci vzdělávacího projektu OS SKP spojeného s dotací v rámci operačního programu Zaměstnanost. Projekt by hodnocen po všech stránkách jako velmi zdařilý. Byly projednány i některé další aktuální otázky týkající se hospodaření středisek  odborového svazu (Dachovy,Dolní Bečva a Zásada) a poslední část jednání KV byla věnována přípravě VI. Sjezdu OS.
Ve dnech 17. až 18. října 2018 se v návaznosti na jednání KV OS uskutečnilo ve Starých Splavech školení a porada   ke kolektivnímu vyjednávání .Byl představen a projednán Metodický pokyn k PKS pro rok 2019 a byl schválen návrh  Kolektivní smlouvy vyššího stupně platné na léta 2019 až 2020. Navrhované změny se týkají především zapracování tzv. zaručené mzdy do tarifního systému v KSVS a navýšení tarifů v návaznosti na vládou schválené zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019. Tento návrh byl odeslán Asociaci sklářského a keramického průmyslu dne 23.10.2018. Byla rovněž schválena vyjednávací skupina OS. O průběhu a výsledcích jednání o  nové  KSVS budou ZO OS i individuální členové informováni prostřednictvím této rubriky na www. Návrh na obdobné změny stávajících  PKS pro rok 2019 by měly příslušné ZO OS zpracovat co nejdříve a předložit jej písemně proti podpisu svému zaměstnavateli. 

 

2018_06-13_015_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_023_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_025_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_045_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_071_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_078_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_079_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_081_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_083_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-13_087_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_010_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_029_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_036_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_039_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_053_Valašsko-KV+RK OS.jpg
2018_06-14_076_Valašsko-KV+RK OS.jpg
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one