2270.jpg
e.jpg
2270.jpg
Byla uzavřena nová KSVS. Bližší podrobnosti ZDE a v mailech zaslaných do ZO OS. Dodatek č. 1 byl rozšířen na obobné zaměstnavatele od 1.5.2018, a to sdělením MPSV č. 54/2018 Sb.

Co svaz připravuje
 
v lednu 2019


Počátkem roku 2019 přeje Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu 

všem svým členům i příznivcům  
mnoho zdraví, štěstí a osobní i pracovní pohody 
v celém novém roce.

 
 
Vnitroodborové akce

 • 16. 1. 2019 - jednání regionu Karlovy Vary
 • 17. 1. 2019 - jednání regionu Znojmo
 • 23. 1. 2019 - jednání regionu Teplice
 • 24. 1. 2019 - jednání regionu Jablonec nad Nisou
V rámci regionu Karlovy Vary proběhne v případě požadavku ze strany ZO školení pro nově zvolené funkcionáře ZO.

Kontroly BOZP

V měsíci lednu 2019 nejsou žádné kontroly svazových inspektorů BOZP OS plánovány
Dopis se zaměřením a stanovenými termíny kontrol na rok 2019obdrží ZO a zaměstnavatelé  do konce ledna 2019.

Lyžařský areál Zásada - sezóna 2018 - 2019
 • Dne 7. 12. 2018 byla oficiálně zahájena zimní sezóna v lyžařském areálu Zásada, provoz však je odvislý od klimatických podmínek 
Aktuální stav sledujte ZDE.

Zahraniční rekreace Chorvatsko - příprava 
 • Probíhají přípravy na opětovném organizování zahraniční rekreace v Chorvatsku v roce 2019. Předběžně byly vybrány dvě lokality pro organizování letní rekreace v Chorvatsku, a to dependance „B“ Laguna ve městě Gradac na Makarské riviéře a bungalovy Helios ve městě Stari Grad na ostrově Hvar
Více informací na požádání sdělí Zdeněk Zmeškal, tel. 222 711 123, 602 673 983, e-mail: zmeskal.zdenek@ossklo.cz.                     

Rekreační středisko Dachova
 • Připravuje se nabídka pro novou sezónu 2019k zaslání do ZO
Více informací také ZDE.
 
Soutěž ZO OS - vyhodnocení VII. kola a vyhlášení VIII. kola soutěže
 • Bude ukončeno VII. kolo soutěže ZO na rok 2018 
 • Postupně začne vyhodnocování VII. kolo s tím, aby výsledky soutěže za rok 2018 byly oznámeny na VI. Sjezdu OS ve dnech 10. - 11. 4. 2019 ve Starých Splavech
 • Bylo vyhlášeno VIII. kolo soutěže ZO na rok 2019, informace do ZO budou zaslány počátkem měsíce ledna 2019
Více informací ZDE.
 
Inventarizace majetku OS SKP za rok 2018
 • Dokončuje se inventarizace majetku OS se stavem k 31.12.2018.
 • Výsledky inventarizace budou projednány na jednání KV OS v měsíci dubnu 2019
Plán hlavních akcí OS na rok 2019
 • Na jednání KV OS v měsíci prosinci 2018 byl schválen plán hlavních akcí a obsahové zaměření jednání orgánů OS v roce 2019. 
Plán je zveřejněn ZDE a byl také rozeslán jako příloha kapesních diářů na rok 2019 do všech ZO

Plán školení pro ZO OS na rok 2019
 • Na jednání KV OS v měsíci prosinci 2018 byl schválen plán školení pro ZO OS na rok 2019. 
Plán je zveřejněn ZDE.

Mezinárodní činnost
 • Na jednání KV OS v měsíci prosinci 2018 bylo schváleno vyhodnocení zahraničních styků OS v roce 2018plán zahraniční styků OS na rok 2019. 
Materiál je zveřejněn ZDE.

Členské průkazy OS - probíhá 2. etapa výměny průkazů
V prosinci 2018 proběhla 1. etapa výměna členských průkazů OS 
Členský průkaz člena OS - zaměstnance má podobu SPHERE a platí do 31. 12. 2023 s tím, že uvedená doba platnosti se týká i případů, kdy dojde ke vzniku členství v OS v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023. Úhrada nových členských průkazů byla provedena z prostředků OSrozpočtovaných na rok 2018
 • Průkazy z 1. etapy byly v průběhu měsíceprosince 2018 distribuovány do ZO, které si je objednaly
 • U těch ZO, které podklady pro výrobu průkazů v 1. etapě nezaslaly, bude výměna řešena společně s průkazy pro nové členy v další etapě - k 31. 12. 2018 (pololetní intervaly). 
 • ZO byly ze strany OS dne 18. 12. 2018 o možnosti objednat si průkazy pro nové členy v 2. etapě písemně informovány.
 Více informací na požádaní sdělí PhDr. Alena Maliňáková, tel.: 222 711 123, email: malinakova.alena@ossklo.cz                     
 
VI. Sjezd OS - probíhají přípravy
 • Byl svolán VI. sjezd OS (XXV. SZZOduben 2018)
 • Termín a místo konání VI. sjezdu - 10. -11. 04. 2019 - hotel Bezděz Staré Splavy 
 • Probíhají přípravné práce na přípravě VI. Sjezdu OS. Na jednání KV OS v prosinci 2018 byla projednána a schválena další již druhá zpráva o zabezpečení VI. Sjezdu OS včetně kandidátky k volbám do orgánů OS, jak je zaslaly jednotlivé ZO OS a jak s kandidaturami navržení členové souhlasili. Bylo konstatováno, že obsahová, personální i organizační příprava VI. Sjezdu OS probíhá podle schváleného harmonogramu s tím, že příslušné komise se budou až do konání sjezdu zabývat všemi náměty, které budou směřovat k jeho  přípravě. 
 • ZO OS budou včas na jednání VI. Sjezdu OS pozvány 
Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) - probíhá příprava nové KSVS
 • Probíhají jednání s ASKP ČR o uzavření nové KSVS na léta 2019 - 2020
 • O uzavření nové KSVS na léta 2019 - 2020 budete neprodleně po jejím podpisu informováni.
Více informací je zveřejněno ZDE v informaci předsedy OS ze zasedání prosincového KV OS. 

Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) - nový metodický pokyn na rok 2019
 • KV OS schválil na svém zasedání v červnu 2018 Metodický pokyn k uzavírání podnikových kolektivních smluv na rok 2019, který jezveřejněn na www.ossklo.comv rubrice „Metodické materiály“ podrubrice „Kolektivní vyjednávání“
 • V říjnu 2018 byl do ZO zasílán materiál „Vývoj mzdy a některých dalších ekonomických údajů ve firmě“.Cílem je, aby ZO měly po doplnění tabulek možnost získat meziroční přehled o vývoji mezd a dalších ekonomických ukazatelů u svého konkrétního zaměstnavatele. Získaný přehled by měl následně napomoci při kolektivním vyjednávání 
Materiál s podrobnými informace k vyplnění je také zveřejněn na www.ossklo.czv rubrice Metodické materiály - podrubrice Mzdy a jiné 
Více informací k tomuto materiálu na požádání sdělí Zdeněk Zmeškal, tel. 222 711 123, 602 673 983, e-mail: zmeskal.zdenek@ossklo.cz                    
 • Pomoc ZO ze strany OS při jednání o PKS (dle individuálních požadavků ZO)
Vzdělávací projekt  - připravuje se nový projekt
 • Závěrečná zpráva orealizaci projektu s názvem “Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí“ realizovaném v období6/2016 - 5/2018 je společně s dílčími dokumenty (výstupy z projektu), zveřejněna na www.ossklo.com, v rubrice „Vzdělávací Projekt EU“
 • OS ve spolupráci s ASKP ČR připravuje nový projekt, o jehož realizaci budete včas informováni.
Hlášení A - zaslán požadavek na vyplnění
Dne 19. 12. 2018 byl do všech ZO zaslán dopis s požadavkem o zaslání vyplněného formuláře „Hlášení základních statistických informací o ZO - část A“.
Termín pro zaslání vyplněného hlášení je stanoven do 31. 12. 2019
 
 
 
Logo OPZ barevné.jpg
Bez názvu.png
jpg.jpg
jpg.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one